3000words

Neabandon v. /ə’bændən/ bỏ, từ bỏ
abandoned adj. /ə’bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
ability n. /ə’biliti/ khả năng, năng lực
able adj. /’eibl/ có năng lực, có tài
unable adj. /’ʌn’eibl/ không có năng lực, không có tài
about adv.,prep. /ə’baut/ khoảng, về
above prep.,adv. /ə’bʌv/ ở trên, lên trên
abroad adv. /ə’brɔ:d/ ở, ra nước ngoài, ngoài trời
absence n. /’æbsəns/ sự vắng mặt
absent adj. /’æbsənt/ vắng mặt, nghỉ
absolute adj. /’æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely adv. /’æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
absorb v. /əb’sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
abuse n.,v. /ə’bju:s/ lộng hành, lạm dụng
academic adj. /,ækə’demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent n. /’æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept v. /ək’sept/ chấp nhận, chấp thuận
acceptable adj. /ək’septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
unacceptable adj./’ʌnək’septəbl/
access n. /’ækses/ lối, cửa, đường vào
accident n. /’æksidənt/ tai nạn, rủi ro
by accident
accidental adj. /,æksi’dentl/ tình cờ, bất ngờ
accidentally adv. /,æksi’dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
accommodation n. /ə,kɔmə’deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
accompany v. /ə’kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
according to prep. /ə’kɔ:diɳ/ theo, y theo
account n.,v. /ə’kaunt/ tài khoản, kế toán; tính toán, tính đến
accurate adj. /’ækjurit/ đúng đắn, chính xác, xác đáng
accurately adv. /’ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
accuse v. /ə’kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
achieve v. /ə’tʃi:v/ đạt được, dành được
achievement n. /ə’tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu
acid n. /’æsid/ axit
acknowledge v. /ək’nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
acquire v. /ə’kwaiə/ dành được, đạt được, kiếm được
across adv.,prep. /ə’krɔs/ qua, ngang qua
act n.,v. /ækt/ hành động, hành vi, cử chỉ, đối xử
action n. /’ækʃn/ hành động, hành vi, tác động
take action hành động
active adj. /’æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
actively adv. /’æktivli/
activity n. /æk’tiviti/
actor, actress n. /’æktə//’æktris/ diễn viên
actual adj. /’æktjuəl/ thực tế, có thật
actually adv. /’æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
advertisement /əd’və:tismənt/ quảng cáo
adapt v. /ə’dæpt/ tra, lắp vào
add v. /æd/ cộng, thêm vào
addition n. /ə’diʃn/ tính cộng, phép cộng
in addition (to) thêm vào
additional adj. /ə’diʃənl/ thêm vào, tăng thêm
address n.,v. /ə’dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
adequate adj. /’ædikwit/ đầy, đầy đủ
adequately adv. /’ædikwitli/ tương xứng, thỏa đáng
adjust v. /ə’dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh
admiration n. /,ædmə’reiʃn/ sự khâm phục,người kp, thán phục
admire v. /əd’maiə/ khâm phục, thán phục
admit v. /əd’mit/ nhận vào, cho vào, kết hợp
adopt v. /ə’dɔpt/ nhận làm con nuôi, bố mẹ nuôi
adult n.,adj. /’ædʌlt/ người lớn, người trưởng thành; trưởng thành
advance n.,v. /əd’vɑ:ns/ sự tiến bộ, tiến lên; đưa lên, đề xuất
advanced adj. /əd’vɑ:nst/ tiên tiến, tiến bộ, cấp cao
in advance trước, sớm
advantage n. /əb’vɑ:ntidʤ/ sự thuận lợi, lợi ích, lợi thế
take advantage of lợi dụng
adventure n. /əd’ventʃə/ sự phiêu lưu, mạo hiểm
advertise v. /’ædvətaiz/ báo cho biết, báo cho biết trước
advertising n. sự quảng cáo, nghề quảng cáo
advertisement (also ad, advert) n. /əd’və:tismənt/
advice n. /əd’vais/ lời khuyên, lời chỉ bảo
advise v. /əd’vaiz/ khuyên, khuyên bảo, răn bảo
affair n. /ə’feə/ việc
affect v. /ə’fekt/ làm ảnh hưởng, tác động đến
affection n. /ə’fekʃn/
afford v. /ə’fɔ:d/ có thể, có đủ khả năng, điều kiện (làm gì)
afraid adj. /ə’freid/ sợ, sợ hãi, hoảng sợ
after prep.,conj.,adv. /’ɑ:ftə/ sau, đằng sau, sau khi
afternoon n. /’ɑ:ftə’nu:n/ buổi chiều
afterwards adv. /’ɑ:ftəwəd/ sau này, về sau, rồi thì, sau đấy
again adv. /ə’gen/ lại, nữa, lần nữa
against prep. /ə’geinst/ chống lại, phản đối
age n. /eidʤ/ tuổi
aged adj. /’eidʤid/ già đi (v)
agency n. /’eidʤənsi/ tác dụng, lực; môi giới, trung gian
agent n. /’eidʤənt/ đại lý, tác nhân
aggressive adj. /ə’gresiv/ xâm lược, hung hăng (US: xông xáo)
ago adv. /ə’gou/ trước đây
agree v. /ə’gri:/ đồng ý, tán thành
agreement n. /ə’gri:mənt/ sự đồng ý, tán thành; hiệp định, hợp đồng
ahead adv. /ə’hed/ trước, về phía trước
aid n.,v. /eid/ sự giúp đỡ; thêm vào, phụ vào
aim n.,v. /eim/ sự nhắm (bắn), mục tiêu, ý định; nhắm, tập trung, hướng vào
air n. /eə/ không khí, bầu không khí, không gian
aircraft n. /’eəkrɑ:ft/ máy bay, khí cầu
airport n. sân bay, phi trường
alarm n.,v. /ə’lɑ:m/ báo động, báo nguy
alarming adj. /ə’lɑ:miɳ/ làm lo sợ, làm hốt hoảng, làm sợ hãi
alarmed adj. /ə’lɑ:m/
alcohol n. /’ælkəhɔl/ rượu cồn
alcoholic adj., n. /,ælkə’hɔlik/ rượu; người nghiện rượu
alive adj. /ə’laiv/ sống, vẫn còn sống, còn tồn tại
all det.,pron.,adv. /ɔ:l/ tất cả
allow v. /ə’lau/ cho phép, để cho
all right adj.,adv.,exclamation /’ɔ:l’rait/ tốt, ổn, khỏe mạnh; được
ally n., v. /’æli/ nước đồng minh, liên minh; liên kết, lien minh, kết thông gia
allied adj. /ə’laid/ lien minh, đồng minh, thông gia
almost adv. /’ɔ:lmoust/ hầu như, gần như
alone adj.,adv. /ə’loun/ cô đơn, một mình
along prep.,adv. /ə’lɔɳ/ dọc theo, theo; theo chiều dài, suốt theo
alongside prep.,adv. /ə’lɔɳ’said/ sát cạnh, kế bên, dọc theo
aloud adv. /ə’laud/ lớn tiếng, to tiếng
alphabet n. /’ælfəbit/ bảng chữ cái, bước đầu, điều cơ bản
alphabetical adj. /,æflə’betikl/ thuộc bảng chứ cái
alphabetically adv. /,ælfə’betikəli/ theo thứ tự abc
already adv. /ɔ:l’redi/ đã, rồi, đã… rồi
also adv. /’ɔ:lsou/ cũng, cũng vậy, cũng thế
alter v. /’ɔ:ltə/ thay đổi, biến đổi, sửa đổi
alternative n.,adj. /ɔ:l’tə:nətiv/ sự lựa chọn; lựa chọn
alternatively adv. như một sự lựa chọn
although conj. /ɔ:l’ðou/ mặc dù, dẫu cho
altogether adv. /,ɔ:ltə’geðə/ hoàn toàn, hầu như; nói chung
always adv. /’ɔ:lwəz/ luôn luôn
amaze v. /ə’meiz/ làm ngạc nhiên, làm sửng sốt
amazing adj. /ə’meiziɳ/ kinh ngạc, sửng sốt
amazed adj. /ə’meiz/ kinh ngạc, sửng sốt
ambition n. æm’biʃn/ hoài bão, khát vọng
ambulance n. /’æmbjuləns/ xe cứu thương, xe cấp cứu
among (also amongst) prep. /ə’mʌɳ/ giữa, ở giữa
amount n., v. /ə’maunt/ số lượng, số nhiều; lên tới (money)
amuse v. /ə’mju:z/ làm cho vui, thích, làm buồn cười
amusing adj. /ə’mju:ziɳ/ vui thích
amused adj. /ə’mju:zd/ vui thích
analyse (BrE) (NAmE analyze) v. /’ænəlaiz/ phân tích
analysis n. /ə’næləsis/ sự phân tích
ancient adj. /’einʃənt/ xưa, cổ
and conj. /ænd, ənd, ən/ và
anger n. /’æɳgə/ sự tức giận, sự giận dữ
angle n. /’æɳgl/ góc
angry adj. /’æɳgri/ giận, tức giận
angrily adv. /’æɳgrili/ tức giận, giận dữ
animal n. /’æniməl/ động vật, thú vật
ankle n. /’æɳkl/ mắt cá chân
anniversary n. /,æni’və:səri/ ngày, lễ kỉ niệm
announce v. /ə’nauns/ báo, thông báo
annoy v. /ə’nɔi/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
annoying adj. /ə’nɔiiɳ/ chọc tức, làm bực mình; làm phiền, quẫy nhiễu
annoyed adj. /ə’nɔid/ bị khó chịu, bực mình, bị quấy rầy
annual adj. /’ænjuəl/ hàng năm, từng năm
annually adv. /’ænjuəli/ hàng năm, từng năm
another det.,pron. /ə’nʌðə/ khác
answer n.,v. /’ɑ:nsə/ sự trả lời; trả lời
anti- prefix chống lại
anticipate v. /æn’tisipeit/ thấy trước, chặn trước, lường trước
anxiety n. /æɳ’zaiəti/ mối lo âu, sự lo lắng
anxious adj. /’æɳkʃəs/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
anxiously adv. /’æɳkʃəsli/ lo âu, lo lắng, băn khoăn
any det.,pron.,adv. một người, vật nào đó; bất cứ; một chút nào, tí nào
anyone (also anybody) pron. /’eniwʌn/ người nào, bất cứ ai
anything pron. /’eniθiɳ/ việc gì, vật gì; bất cứ việc gì, vật gì
anyway adv. /’eniwei/ thế nào cũng được, dù sao chăng nữa
anywhere adv. /’eniweə/ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
apart adv. /ə’pɑ:t/ về một bên, qua một bên
apart from (also aside from especiallyinNAmE) prep. ngoài…ra
apartment n. (especiallyNAmE) /ə’pɑ:tmənt/ căn phòng, căn buồng
apologize (BrE also -ise) v. /ə’pɔlədʤaiz/ xin lỗi, tạ lỗi
apparent adj. /ə’pærənt/ rõ ràng, rành mạch; bề ngoài, có vẻ
apparently adv. nhìn bên ngoài, hình như
appeal n.,v. /ə’pi:l/ sự kêu gọi, lời kêu gọi; kêu gọi, cầu khẩn
appear v. /ə’piə/ xuất hiện, hiện ra, trình diện
appearance n. /ə’piərəns/ sự xuất hiện, sự trình diện
apple n. /’æpl/ quả táo
application n. /,æpli’keiʃn/ sự gắn vào, vật gắn vào; sự chuyên cần, chuyên tâm
apply v. /ə’plai/ gắn vào, ghép vào, áp dụng vào
appoint v. /ə’pɔint/ bổ nhiệm, chỉ định, chọn
appointment n. /ə’pɔintmənt/ sự bổ nhiệm, người được bổ nhiệm
appreciate v. /ə’pri:ʃieit/ thấy rõ; nhận thức
approach v.,n. /ə’proutʃ/ đến gần, lại gần; sự đến gần, sự lại gần
appropriate adj. (+to, for)/ə’proupriit/ thích hợp, thích đáng
approval n. /ə’pru:vəl/ sự tán thành, đồng ý, sự chấp thuận
approve (of) v. /ə’pru:v/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
approving adj. /ə’pru:viɳ/ tán thành, đồng ý, chấp thuận
approximate adj. (to) /ə’prɔksimit/ giống với, giống hệt với
approximately adv. /ə’prɔksimitli/ khoảng chừng, độ chừng
April n. (abbr. Apr.) /’eiprəl/ tháng Tư
area n. /’eəriə/ diện tích, bề mặt
argue v. /’ɑ:gju:/ chứng tỏ, chỉ rõ
argument n. /’ɑ:gjumənt/ lý lẽ
arise v. /ə’raiz/ xuất hiện, nảy ra, nảy sinh ra
arm n.,v. /ɑ:m/ cánh tay; vũ trang, trang bị (vũ khí)
arms n. vũ khí, binh giới, binh khí
armed adj. /ɑ:md/ vũ trang
army n. /’ɑ:mi/ quân đội
around adv.,prep. /ə’raund/ xung quanh, vòng quanh
arrange v. /ə’reindʤ/ sắp xếp, sắp đặt, sửa soạn
arrangement n. /ə’reindʤmənt/ sự sắp xếp, sắp đặt, sự sửa soạn
arrest v.,n. /ə’rest/ bắt giữ, sự bắt giữ
arrival n. /ə’raivəl/ sự đến, sự tới nơi
arrive v. (+at, in) /ə’raiv/ đến, tới nơi
arrow n. /’ærou/ tên, mũi tên
art n. /ɑ:t/ nghệ thuật, mỹ thuật
article n. /’ɑ:tikl/ bài báo, đề mục
artificial adj. /,ɑ:ti’fiʃəl/ nhân tạo
artificially adv. /,ɑ:ti’fiʃəli/ nhân tạo
artist n. /’ɑ:tist/ nghệ sĩ
artistic adj. /ɑ:’tistik/ thuộc nghệ thuật, thuộc mỹ thuật
as prep.,adv.,conj. /æz, əz/ như (as you know…)
ashamed adj. /ə’ʃeimd/ ngượng, xấu hổ
aside adv. /ə’said/ về một bên, sang một bên
aside from ngoài ra, trừ ra
apart from/ə’pɑ:t/ ngoài… ra
ask v. /ɑ:sk/ hỏi
asleep adj. /ə’sli:p/ ngủ, đang ngủ
fall asleep ngủ thiếp đi
aspect n. /’æspekt/ vẻ bề ngoài, diện mạo
assist v. /ə’sist/ giúp, giúp đỡ; tham dự, có mặt
assistance n. /ə’sistəns/ sự giúp đỡ
assistant n.,adj. /ə’sistənt/ người giúp đỡ, người phụ tá; giúp đỡ, phụ tá
associate v. /ə’souʃiit/ kết giao, liên kết, kết hợp, cho cộng tác
associated with liên kết với
association n. /ə,sousi’eiʃn/ sự kết hợp, sự liên kết
assume v. /ə’sju:m/ mang, khoác, có, lấy (cái vẻ, tính chất…)
assure v. /ə’ʃuə/ đảm bảo, cam đoan
atmosphere n. /’ætməsfiə/ khí quyển
atom n. /’ætəm/ nguyên tử
attach v. /ə’tætʃ/ gắn, dán, trói, buộc
attached adj. gắn bó
attack n.,v. /ə’tæk/ sự tấn công, sự công kích; tấn công, công kích
attempt n.,v. /ə’tempt/ sự cố gắng, sự thử; cố gắng, thử
attempted adj. /ə’temptid/ cố gắng, thử
attend v. /ə’tend/ dự, có mặt
attention n. /ə’tenʃn/ sự chú ý
pay attention (to) chú ý tới
attitude n. /’ætitju:d/ thái độ, quan điểm
attorney n. (especiallyNAmE) /ə’tə:ni/ người được ủy quyền
attract v. /ə’trækt/ hút; thu hút, hấp dẫn
attraction n. /ə’trækʃn/ sự hút, sức hút
attractive adj. /ə’træktiv/ hút, thu hút, có duyên, lôi cuốn
audience n. /’ɔ:djəns/ thính, khan giả
August n. (abbr. Aug.) /’ɔ:gəst – ɔ:’gʌst/ tháng Tám
aunt n. /ɑ:nt/ cô, dì
author n. /’ɔ:θə/ tác giả
authority n. /ɔ:’θɔriti/ uy quyền, quyền lực
automatic adj. /,ɔ:tə’mætik/ tự động
automatically adv. một cách tự động
autumn n. (especiallyBrE) /’ɔ:təm/ mùa thu (US: mùa thu là fall)
available adj. /ə’veiləbl/ có thể dùng được, có giá trị, hiệu lực
average adj.,n. /’ævəridʤ/ trung bình, số trung bình, mức trung bình
avoid v. /ə’vɔid/ tránh, tránh xa
awake adj. /ə’weik/ đánh thức, làm thức dậy
award n.,v. /ə’wɔ:d/ phần thưởng; tặng, thưởng
aware adj. /ə’weə/ biết, nhận thức, nhận thức thấy
away adv. /ə’wei/ xa, xa cách, rời xa, đi xa
awful adj. /’ɔ:ful/ oai nghiêm, dễ sợ
awfully adv. tàn khốc, khủng khiếp
awkward adj. /’ɔ:kwəd/ vụng về, lung túng
awkwardly adv. vụng về, lung túng
back n.,adj.,adv.,v. /bæk/ lưng, về phía sau, trở lại
background n. /’bækgraund/ phía sau; nền
backwards (also backward especiallyinNAmE) adv. /’bækwədz/
backward adj. /’bækwəd/ về phía sau, lùi lại
bacteria n. /bæk’tiəriəm/ vi khuẩn
bad adj. /bæd/ xấu, tồi
go bad bẩn thỉu, thối, hỏng
badly adv. /’bædli/ xấu, tồi
bad-tempered adj. /’bæd’tempəd/ xấu tính, dễ nổi cáu
bag n. /bæg/ bao, túi, cặp xách
baggage n. (especiallyNAmE) /’bædidʤ/ hành lý
bake v. /beik/ nung, nướng bằng lò
balance n.,v. /’bæləns/ cái cân; làm cho cân bằng, tương xứng
ball n. /bɔ:l/ quả bóng
ban v.,n. /bæn/ cấm, cấm chỉ; sự cấm
band n. /bænd/ băng, đai, nẹp
bandage n., v. /’bændidʤ/ dải băng; băng bó
bank n. /bæɳk/ bờ (sông…) , đê
bar n. /bɑ:/ quán bán rượu
bargain n. /’bɑ:gin/ sự mặc cả, sự giao kèo mua bán
barrier n. /bæriə/ đặt chướng ngại vật
base n.,v. /beis/ cơ sở, cơ bản, nền móng; đặt tên, đặt cơ sở trên cái gì
based on dựa trên
basic adj. /’beisik/ cơ bản, cơ sở
basically adv. /’beisikəli/ cơ bản, về cơ bản
basis n. /’beisis/ nền tảng, cơ sở
bath n. /bɑ:θ/ sự tắm
bathroom n. buồng tắm, nhà vệ sinh
battery n. /’bætəri/ pin, ắc quy
battle n. /’bætl/ trận đánh, chiến thuật
bay n. /bei/ gian (nhà), nhịp (cầu), chuồng (ngựa); bays: vòng nguyệt quế
beach n. /bi:tʃ/ bãi biển
beak n. /bi:k/ mỏ chim
bear v. /beə/ mang, cầm, vác, đeo, ôm
beard n. /biəd/ râu
beat n.,v. /bi:t/ tiếng đập, sự đập; đánh đập, đấm
beautiful adj. /’bju:təful/ đẹp
beautifully adv. /’bju:təfuli/ tốt đẹp, đáng hài lòng
beauty n. /’bju:ti/ vẻ đẹp, cái đẹp; người đẹp
because conj. /bi’kɔz/ bởi vì, vì
because of prep. vì, do bởi
become v. /bi’kʌm/ trở thành, trở nên
bed n. /bed/ cái giường
bedroom n. /’bedrum/ phòng ngủ
beef n. /bi:f/ thịt bò
beer n. /bi:ə/ rượu bia
before prep.,conj.,adv. /bi’fɔ:/ trước, đằng trước
begin v. /bi’gin/ bắt đầu, khởi đầu
beginning n. /bi’giniɳ/ phần đầu, lúc bắt đầu, lúc khởi đầu
behalf n./bi:hɑ:f/ sự thay mặt
on behalf of sb thay mặt cho ai, nhân danh ai
on sb’s behalf (BrE) (NAmE in behalf of sb, in sb’s behalf) nhân danh cá nhân ai
behave v. /bi’heiv/ đối xử, ăn ở, cư xử
behaviour (BrE) (NAmE behavior) n.
behind prep.,adv. /bi’haind/ sau, ở đằng sau
belief n. /bi’li:f/ lòng tin, đức tin, sự tin tưởng
believe v. /bi’li:v/ tin, tin tưởng
bell n. /bel/ cái chuông, tiếng chuông
belong v. /bi’lɔɳ/ thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
below prep.,adv. /bi’lou/ ở dưới, dưới thấp, phía dưới
belt n. /belt/ dây lưng, thắt lưng
bend v.,n. /bentʃ/ chỗ rẽ, chỗ uốn; khuỷu tay; cúi xuống, uốn cong
bent adj. /bent/ khiếu, sở thích, khuynh hướng
beneath prep.,adv. /bi’ni:θ/ ở dưới, dưới thấp
benefit n.,v. /’benifit/ lợi, lợi ích; giúp ích, làm lợi cho
beside prep. /bi’said/ bên cạnh, so với
bet v.,n. /bet/ đánh cuộc, cá cược; sự đánh cuộc
betting n. /beting/ sự đánh cuộc
better, best/’betə//best/ tốt hơn, tốt nhất
good, well /gud//wel/ tốt, khỏe
between prep.,adv. /bi’twi:n/ giữa, ở giữa
beyond prep.,adv. /bi’jɔnd/ ở xa, phía bên kia
bicycle (also bike) n. /’baisikl/ xe đạp
bid v.,n. /bid/ đặt giá, trả giá; sự đặt giá, sự trả giá
big adj. /big/ to, lớn
bill n. /bil/ hóa đơn, giấy bạc
bin n. (BrE) /bin/ thùng, thùng đựng rượu
biology n. /bai’ɔlədʤi/ sinh vật học
bird n. /bə:d/ chim
birth n. /bə:θ/ sự ra đời, sự sinh đẻ
give birth (to) sinh ra
birthday n. /’bə:θdei/ ngày sinh, sinh nhật
biscuit n. (BrE) /’biskit/ bánh quy
bit n. (especiallyBrE)/bit/ miếng, mảnh
a bit một chút, một tí
bite v.,n. /bait/ cắn, ngoạm; sự cắn, sự ngoạm
bitter adj. /’bitə/ đắng; đắng cay, chua xót
bitterly adv. /’bitəli/ đắng, đắng cay, chua xót
black adj.,n. /blæk/ đen; màu đen
blade n. /bleid/ lưỡi (dao, kiếm); lá (cỏ, cây); mái (chèo); cánh (chong chóng)
blame v.,n. /bleim/ khiển trách, mắng trách; sự khiển trách, sự mắng trách
blank adj., n. /blæɳk/ trống, để trắng; sự trống rỗng
blankly adv. /’blæɳkli/ ngây ra, không có thần
blind adj. /blaind/ đui, mù
block n.,v. /blɔk/ khối, tảng (đá); làm ngăn cản, ngăn chặn
blonde adj., n., blond adj. /blɔnd/ hoe vàng, mái tóc hoe vàng
blood n. /blʌd/ máu, huyết; sự tàn sát, chem giết
blow v.,n. /blou/ nở hoa; sự nở hoa
blue adj.,n. /blu:/ xanh, màu xanh
board n., v. /bɔ:d/ tấm ván; lát ván, lót ván
on board trên tàu thủy
boat n. /bout/ tàu, thuyền
body n. /’bɔdi/ thân thể, thân xác
boil v. /bɔil/ sôi, luộc
bomb n.,v. /bɔm/ quả bom; oánh bom, thả bom
bone n. /boun/ xương
book n.,v. /buk/ sách; ghi chép
boot n. /bu:t/ giày ống
border n. /’bɔ:də/ bờ, mép, vỉa, lề (đường)
bore v. /bɔ:/ buồn chán, buồn tẻ
boring adj. /’bɔ:riɳ/ buồn chán
bored adj. buồn chán
born: be born v. /bɔ:n/ sinh, đẻ
borrow v. /’bɔrou/ vay, mượn
boss n. /bɔs/ ông chủ, thủ trưởng
both det.,pron. /bouθ/ cả hai
bother v. /’bɔðə/ làm phiền, quấy rầy, làm bực mình
bottle n. /’bɔtl/ chai, lọ
bottom n.,adj. /’bɔtəm/ phần dưới cùng, thấp nhất; cuối, cuối cùng
bound adj.: bound to /baund/ nhất định, chắc chắn
bowl n. /boul/ cái bát
box n. /bɔks/ hộp, thùng
boy n. /bɔi/ con trai, thiếu niên
boyfriend n. bạn trai
brain n. /brein/ óc não; đầu óc, trí não
branch n. /brɑ:ntʃ/ ngành; nhành cây, nhánh song, ngả đường
brand n. /brænd/ nhãn (hàng hóa)
brave adj. /breiv/ gan dạ, can đảm
bread n. /bred/ bánh mỳ
break v.,n. /breik/ bẻ gãy, đập vỡ; sự gãy, sự vỡ
broken adj. /’broukən/ bị gãy, bị vỡ
breakfast n. /’brekfəst/ bữa điểm tâm, bữa sáng
breast n. /brest/ ngực, vú
breath n. /breθ/ hơi thở, hơi
breathe v. /bri:ð/ hít, thở
breathing n. /’bri:ðiɳ/ sự hô hấp, sự thở
breed v.,n. /bri:d/ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; sinh đẻ; nòi giống
brick n. /brik/ gạch
bridge n. /bridʤ/ cái cầu
brief adj. /bri:f/ ngắn, gọn, vắn tắt
briefly adv. /’bri:fli/ ngắn, gọn, vắn tắt, tóm tắt
bright adj. /brait/ sáng, sáng chói
brightly adv. /’braitli/ sáng chói, tươi
brilliant adj. /’briljənt/ tỏa sáng, rực rỡ, chói lọi
bring v. /briɳ/ mang, cầm , xách lại
broad adj. /broutʃ/ rộng
broadly adv. /’brɔ:dli/ rộng, rộng rãi
broadcast v.,n. /’brɔ:dkɑ:st/ tung ra khắp nơi,truyền rộng rãi; phát thanh, quảng bá
brother n. /’brΔðз/ anh, em trai
brown adj.,n. /braun/ nâu, màu nâu
brush n.,v. /brΔ∫/ bàn chải; chải, quét
bubble n. /’bΔbl/ bong bóng, bọt, tăm
budget n. /ˈbʌdʒɪt/ ngân sách
build v. /bild/ xây dựng
building n. /’bildiŋ/ sự xây dựng, công trình xây dựng; tòa nhà binđinh
bullet n. /’bulit/ đạn (súng trường, súng lục)
bunch n. /bΛnt∫/ búi, chùm, bó, cụm, buồng; bầy, đàn (AME)
burn v. /bə:n/ đốt, đốt cháy, thắp, nung, thiêu
burnt adj. /bə:nt/ bị đốt, bị cháy, khê; rám nắng, sạm (da)
burst v. /bə:st/ nổ, nổ tung (bom, đạn); nổ, vỡ (bong bóng); háo hức
bury v. /’beri/ chôn cất, mai táng
bus n. /bʌs/ xe buýt
bush n. /bu∫/ bụi cây, bụi rậm
business n. /’bizinis/ việc buôn bán, thương mại, kinh doanh
businessman, businesswoman n. thương nhân
busy adj. /´bizi/ bận, bận rộn
but conj. /bʌt/ nhưng
butter n. /’bʌtə/ bơ
button n. /’bʌtn/ cái nút, cái khuy, cúc
buy v. /bai/ mua
buyer n. /´baiə/ người mua
by prep.,adv. /bai/ bởi, bằng
bye exclamation /bai/ tạm biệt
cent /sent/ đồng xu (bằng 1/100 đô la)
cabinet n. /’kæbinit/ tủ có nhiều ngăn đựng đồ
cable n. /’keibl/ dây cáp
cake n. /keik/ bánh ngọt
calculate v. /’kælkjuleit/ tính toán
calculation n. /,kælkju’lei∫n/ sự tính toán
call v.,n. /kɔ:l/ gọi; tiếng kêu, tiếng gọi
be called được gọi, bị gọi
calm adj.,v.,n. /kɑ:m/ yên lặng, làm dịu đi; sự yên lặng, sự êm ả
calmly adv. /kɑ:mli/ yên lặng, êm ả; bình tĩnh, điềm tĩnh
camera n. /kæmərə/ máy ảnh
camp n.,v. /kæmp/ trại, chỗ cắm trại; cắm trại, hạ trại
camping n. /kæmpiη/ sự cắm trại
campaign n. /kæmˈpeɪn/ chiến dịch, cuộc vận động
can modalv.,n. /kæn/ có thể; nhà tù, nhà giam, bình, ca đựng
cannot không thể
could modalv. /kud/ có thể
cancel v. /´kænsəl/ hủy bỏ, xóa bỏ
cancer n. /’kænsə/ bệnh ung thư
candidate n. /’kændidit/ người ứng cử, thí sinh, người dự thi
candy n. (NAmE) /´kændi/ kẹo
cap n. /kæp/ mũ lưỡi trai, mũ vải
capable (of) adj. /’keipәb(ә)l/ có tài, có năng lực; có khả năng, cả gan
capacity n. /kə’pæsiti/ năng lực, khả năng tiếp thu, năng suất
capital n.,adj. /ˈkæpɪtl/ thủ đô, tiền vốn; chủ yếu, chính yếu, cơ bản
captain n. /’kæptin/ người cầm đầu, người chỉ huy, thủ lĩnh
capture v.,n. /’kæptʃə/ bắt giữ, bắt; sự bắt giữ, sự bị bắt
car n. /kɑ:/ xe hơi
card n. /kɑ:d/ thẻ, thiếp
cardboard n. /´ka:d¸bɔ:d/ bìa cứng, các tông
care n.,v. /kɛər/ sự chăm sóc, chăm nom; chăm sóc
take care (of) sự giữ gìn
care for trông nom, chăm sóc
career n. /kə’riə/ nghề nghiệp, sự nghiệp
careful adj. /’keəful/ cẩn thận, cẩn trọng, biết giữ gìn
carefully adv. /´kɛəfuli/ cẩn thận, chu đáo
careless adj. /´kɛəlis/ sơ suất, cầu thả
carelessly adv. cẩu thả, bất cẩn
carpet n. /’kɑ:pit/ tấm thảm, thảm (cỏ)
carrot n. /´kærət/ củ cà rốt
carry v. /ˈkæri/ mang, vác, khuân chở
case n. /keis/ vỏ, ngăn, túi
in case (of) nếu……
cash n. /kæʃ/ tiền, tiền mặt
cast v.,n. /kɑ:st/ quăng, ném, thả, đánh gục; sự quăng, sự ném (lưới), sự thả (neo)
castle n. /’kɑ:sl/ thành trì, thành quách
cat n. /kæt/ con mèo
catch v. /kætʃ/ bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy
category n. /’kætigəri/ hạng, loại; phạm trù
cause n.,v. /kɔ:z/ nguyên nhân, nguyên do; gây ra, gây nên
CD n.
cease v. /si:s/ dừng, ngừng, ngớt, thôi, hết, tạnh
ceiling n. /ˈsilɪŋ/ trần nhà
celebrate v. /’selibreit/ kỷ niệm, làm lễ kỷ niệm; tán dương, ca tụng
celebration n. /,seli’breiʃn/ sự kỷ niệm, lễ kỷ niệm; sự tán dương, sự ca tụng
cell n. /sel/ ô, ngăn
cellphone (also cellular phone) n. (especiallyNAmE) điện thoại di động
cent n. (abbr. c, ct) /sent/ đồng xu (=1/100 đô la)
centimetre (BrE) (NAmE centimeter) n. (abbr. cm) xen ti met
central adj. /´sentrəl/ trung tâm, ở giữa, trung ương
centre (BrE) (NAmE center) n. /’sentə/ điểm giữa, trung tâm, trung ương
century n. /’sentʃuri/ thế kỷ
ceremony n. /´seriməni/ nghi thức, nghi lễ
certain adj.,pron. /’sə:tn/ chắc chắn
certainly adv. /´sə:tnli/ chắc chắn, nhất định
uncertain adj. /ʌn’sə:tn/ thiếu chính xác, không chắc chắn
certificate n. /sə’tifikit/ giấy chứng nhận, bằng, chứng chỉ
chain n., v. /tʃeɪn/ dây, xích; xính lại, trói lại
chair n. /tʃeə/ ghế
chairman, chairwoman n. /’tʃeəmən/ /’tʃeə,wumən/ chủ tịch, chủ tọa
challenge n.,v. /’tʃælindʤ/ sự thử thách, sự thách thức; thách thức, thử thách
chamber n. /ˈtʃeɪmbər/ buồng, phòng, buồng ngủ
chance n. /tʃæns , tʃɑ:ns/ sự may mắn
change v.,n. /tʃeɪndʒ/ thay đổi, sự thay đổi, sự biến đổi
channel n. /’tʃænl/ kênh (TV, radio), eo biển
chapter n. /’t∫æptə(r)/ chương (sách)
character n. /’kæriktə/ tính cách, đặc tính, nhân vật
characteristic adj.,n. /¸kærəktə´ristik/ riêng, riêng biệt, đặc trưng, đặc tính, đặc điểm
charge n.,v. /tʃɑ:dʤ/ nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm; giao nhiệm vụ, giao việc
in charge of phụ trách
charity n. /´tʃæriti/ lòng từ thiện, lòng nhân đức; sự bố thí
chart n.,v. /tʃa:t/ đồ thị, biểu đồ; vẽ đồ thị, lập biểu đồ
chase v.,n. /tʃeis/ săn bắt; sự săn bắt
chat v., n. /tʃæt/ nói chuyện, tán gẫu; chuyện phiếm, chuyện gẫu
cheap adj. /tʃi:p/ rẻ
cheaply adv. rẻ, rẻ tiền
cheat v.,n. /tʃit/ lừa, lừa đảo; trò lừa đảo, trò gian lận
check v.,n. /tʃek/ kiểm tra; sự kiểm tra
cheek n. /´tʃi:k/ má
cheerful adj. /´tʃiəful/ vui mừng, phấn khởi, hồ hởi
cheerfully adv. vui vẻ, phấn khởi
cheese n. /tʃi:z/ pho mát
chemical adj.,n. /ˈkɛmɪkəl/ thuộc hóa học; chất hóa học, hóa chất
chemist n. /´kemist/ nhà hóa học
chemist’s n. (BrE)
chemistry n. /´kemistri/ hóa học, môn hóa học, ngành hóa học
cheque n. (BrE) (NAmE check) /t∫ek/ séc
chest n. /tʃest/ tủ, rương, hòm
chew v. /tʃu:/ nhai, ngẫm nghĩ
chicken n. /ˈtʃɪkin/ gà, gà con, thịt gà
chief adj.,n. /tʃi:f/ trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
child n. /tʃaild/ đứa bé, đứa trẻ
chin n. /tʃin/ cằm
chip n. /tʃip/ vỏ bào, mảnh vỡ, chỗ sứt, mẻ
chocolate n. /ˈtʃɒklɪt/ sô cô la
choice n. /tʃɔɪs/ sự lựa chọn
choose v. /t∫u:z/ chọn, lựa chọn
chop v. /tʃɔp/ chặt, đốn, chẻ
church n. /tʃə:tʃ/ nhà thờ
cigarette n. /¸sigə´ret/ điếu thuốc lá
cinema n. (especiallyBrE) /ˈsɪnəmə/ rạp xi nê, rạp chiếu bóng
circle n. /’sə:kl/ đường tròn, hình tròn
circumstance n. /ˈsɜrkəmˌstæns , ˈsɜrkəmˌstəns/ hoàn cảnh, trường hợp, tình huống
citizen n. /´sitizən/ người thành thị
city n. /’si:ti/ thành phố
civil adj. /’sivl/ (thuộc) công dân
claim v.,n. /kleim/ đòi hỏi, yêu sách; sự đòi hỏi, sự yêu sách, sự thỉnh cầu
clap v., n. /klæp/ vỗ, vỗ tay; tiếng nổ, tiếng vỗ tay
class n. /klɑ:s/ lớp học
classic adj.,n. /’klæsik/ cổ điển, kinh điển
classroom n. /’klα:si/ lớp học, phòng học
clean adj.,v. /kli:n/ sạch, sạch sẽ;
clear adj.,v. lau chùi, quét dọn
clearly adv. /´kliəli/ rõ ràng, sáng sủa
clerk n. /kla:k/ thư ký, linh mục, mục sư
clever adj. /’klevə/ lanh lợi, thông minh. tài giỏi, khéo léo
click v., n. /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách, cú nhắp (chuột)
client n. /´klaiənt/ khách hàng
climate n. /’klaimit/ khí hậu, thời tiết
climb v. /klaim/ leo, trèo
climbing n. /´klaimiη/ sự leo trèo
clock n. /klɔk/ đồng hồ
close NAmEadj. /klouz/ đóng kín, chật chội, che đậy
closely adv. /´klousli/ chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ
close NAmEv. đóng, khép, kết thúc, chấm dứt
closed adj. /klouzd/ bảo thủ, không cởi mở, khép kín
closet n. (especiallyNAmE) /’klozit/ buồng, phòng để đồ, phòng kho
cloth n. /klɔθ/ vải, khăn trải bàn, áo thầy tu
clothes n. /klouðz/ quần áo
clothing n. /´klouðiη/ quần áo, y phục
cloud n. /klaud/ mây, đám mây
club n. /´klʌb/ câu lạc bộ; gậy, dùi cui
centimetre /’senti,mi:tз/ xen ti mét
coach n. /koʊtʃ/ huấn luyện viên
coal n. /koul/ than đá
coast n. /koust/ sự lao dốc; bờ biển
coat n. /koʊt/ áo choàng
code n. /koud/ mật mã, luật, điều lệ
coffee n. /’kɔfi/ cà phê
coin n. /kɔin/ tiền kim loại
cold adj.,n. /kould/ lạnh, sự lạnh lẽo, lạnh nhạt
coldly adv. /’kouldli/ lạnh nhạt, hờ hững, vô tâm
collapse v.,n. /kз’læps/ đổ, sụp đổ; sự đổ nát, sự sụp đổ
colleague n. /ˈkɒlig/ bạn đồng nghiệp
collect v. /kə´lekt/ sưu tập, tập trung lại
collection n. /kəˈlɛkʃən/ sự sưu tập, sự tụ họp
college n. /’kɔlidʤ/ trường cao đẳng, trường đại học
colour (BrE) (NAmE color) n., v. /’kʌlə/ màu sắc; tô màu
coloured (BrE) (NAmE colored) adj. /´kʌləd/ mang màu sắc, có màu sắc
column n. /’kɔləm/ cột , mục (báo)
combination n. /,kɔmbi’neiʃn/ sự kết hợp, sự phối hợp
combine v. /’kɔmbain/ kết hợp, phối hợp
come v. /kʌm/ đến, tới, đi đến, đi tới
comedy n. /´kɔmidi/ hài kịch
comfort n.,v. /’kΔmfзt/ sự an ủi, khuyên giải, lời động viên, sự an nhàn; dỗ dành, an ủi
comfortable adj. /’kΔmfзtзbl/ thoải mái, tiện nghi, đầy đủ
comfortably adv. /´kʌmfətəbli/ dễ chịu, thoải mái, tiện nghi, ấm cúng
uncomfortable adj. /ʌη´tkʌmfətəbl/ bất tiện, khó chịu, không thoải mái
command v.,n. /kə’mɑ:nd/ ra lệnh, chỉ huy; lệnh, mệnh lệnh, quyền ra lệnh, quyền chỉ huy
comment n.,v. /ˈkɒment/ lời bình luận, lời chú giải; bình luận, phê bình, chú thích, dẫn giải
commercial adj. /kə’mə:ʃl/ buôn bán, thương mại
commission n., v. /kəˈmɪʃən/ hội đồng, ủy ban, sự ủy nhiệm, sự ủy thác; ủy nhiệm, ủy thác
commit v. /kə’mit/ giao, gửi, ủy nhiệm, ủy thác; tống giam, bỏ tù
commitment n. /kə’mmənt/ sự phạm tội, sự tận tụy, tận tâm
committee n. /kə’miti/ ủy ban
common adj. /’kɔmən/ công, công cộng, thông thường, phổ biến
in common sự chung, của chung
commonly adv. /´kɔmənli/ thông thường, bình thường
communicate v. /kə’mju:nikeit/ truyền, truyền đạt; giao thiệp, liên lạc
communication n. /kə,mju:ni’keiʃn/ sự giao tiếp, liên lạc, sự truyền đạt, truyền tin
community n. /kə’mju:niti/ dân chúng, nhân dân
company n. /´kʌmpəni/ công ty
compare v. /kәm’peә(r)/ so sánh, đối chiếu
comparison n. /kəm’pærisn/ sự so sánh
compete v. /kəm’pi:t/ đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
competition n. /,kɔmpi’tiʃn/ sự cạnh tranh, cuộc thi, cuộc thi đấu
competitive adj. /kəm´petitiv/ cạnh tranh, đua tranh
complain v. /kəm´plein/ phàn nàn, kêu ca
complaint n. /kəmˈpleɪnt/ lời than phiền, than thở; sự khiếu nại, đơn kiện
complete adj.,v. /kəm’pli:t/ hoàn thành, xong;
completely adv. /kзm’pli:tli/ hoàn thành, đầy đủ, trọn vẹn
complex adj. /’kɔmleks/ phức tạp, rắc rối
complicate v. /’komplikeit/ làm phức tạp, rắc rối
complicated adj. /’komplikeitid/ phức tạp, rắc rối
computer n. /kəm’pju:tə/ máy tính
concentrate v. /’kɔnsentreit/ tập trung
concentration n. /,kɒnsn’trei∫n/ sự tập trung, nơi tập trung
concept n. /ˈkɒnsept/ khái niệm
concern v.,n. /kәn’sз:n/ liên quan, dính líu tới; sự liên quan, sự dính líu tới
concerned adj. /kən´sə:nd/ có liên quan, có dính líu
concerning prep. /kən´sə:niη/ bâng khuâng, ái ngại
concert n. /kən’sə:t/ buổi hòa nhạc
conclude v. /kənˈklud/ kết luận, kết thúc, chấm dứt (công việc)
conclusion n. /kənˈkluʒən/ sự kết thúc, sự kết luận, phần kết luận
concrete adj.,n. /’kɔnkri:t/ bằng bê tông; bê tông
condition n. /kәn’di∫әn/ điều kiện, tình cảnh, tình thế
conduct v.,n. /’kɔndʌkt/or/kən’dʌkt/ điều khiển, chỉ đạo, chỉ huy; sự điều khiển, chỉ huy
conference n. /ˈkɒnfərəns , ˈkɒnfrəns/ hội nghị, sự bàn bạc
confidence n. /’konfid(ә)ns/ lòng tin tưởng, sự tin cậy
confident adj. /’kɔnfidənt/ tin tưởng, tin cậy, tự tin
confidently adv. /’kɔnfidəntli/ tự tin
confine v. /kən’fain/ giam giữ, hạn chế
confined adj. /kən’faind/ hạn chế, giới hạn
confirm v. /kən’fə:m/ xác nhận, chứng thực
conflict n.,v. /v. kənˈflɪkt ; n. ˈkɒnflɪkt/ xung đột, va chạm; sự xung đột, sự va chạm
confront v. /kən’frʌnt/ đối mặt, đối diện, đối chiếu
confuse v. làm lộn xộn, xáo trộn
confusing adj. /kən’fju:ziη/ khó hiểu, gây bối rối
confused adj. /kən’fju:zd/ bối rối, lúng túng, ngượng
confusion n. /kən’fju:ʒn/ sự lộn xộn, sự rối loạn
congratulations n. /kən,grætju’lei∫n/ sự chúc mừng, khen ngợi; lời chúc mừng, khen ngợi (s)
congress n. /’kɔɳgres/ đại hội, hội nghị, Quốc hội
connect v. /kə’nekt/ kết nối, nối
connection n. /kə´nekʃən,/ sự kết nối, sự giao kết
conscious adj. /ˈkɒnʃəs/ tỉnh táo, có ý thức, biết rõ
unconscious adj. /ʌn’kɔnʃəs/ bất tỉnh, không có ý thức, không biết rõ
consequence n. /’kɔnsikwəns/ kết quả, hậu quả
conservative adj. /kən´sə:vətiv/ thận trọng, dè dặt, bảo thủ
consider v. /kən´sidə/ cân nhắc, xem xét; để ý, quan tâm, lưu ý đến
considerable adj. /kən’sidərəbl/ lớn lao, to tát, đáng kể
considerably adv. /kən’sidərəbly/ đáng kể, lớn lao, nhiều
consideration n. /kənsidə’reiʃn/ sự cân nhắc, sự xem xét, sự để ý, sự quan tâm
consist of v. /kən’sist/ gồm có
constant adj. /’kɔnstənt/ kiên trì, bền lòng
constantly adv. /’kɔnstəntli/ kiên định
construct v. /kən´strʌkt/ xây dựng
construction n. /kən’strʌkʃn/ sự xây dựng
consult v. /kən’sʌlt/ tra cứu, tham khảo, thăm dò, hỏi ý kiến
consumer n. /kən’sju:mə/ người tiêu dùng
contact n.,v. /ˈkɒntækt/ sự liên lạc, sự giao thiệp; tiếp xúc
contain v. /kәn’tein/ bao hàm, chứa đựng, bao gồm
container n. /kən’teinə/ cái đựng, chứa; công te nơ
contemporary adj. /kən’tempərəri/ đương thời, đương đại
content n. /kən’tent/ nội dung, sự hài lòng
contest n. /kən´test/ cuộc thi, trận đấu, cuộc tranh luận, cuộc chiến đấu, chiến tranh
context n. /’kɔntekst/ văn cảnh, khung cảnh, phạm vi
continent n. /’kɔntinənt/ lục địa, đại lục (lục địa Bắc Mỹ)
continue v. /kən´tinju:/ tiếp tục, làm tiếp
continuous adj. /kən’tinjuəs/ liên tục, liên tiếp
continuously adv. /kən’tinjuəsli/ liên tục, liên tiếp
contract n.,v. /’kɔntrækt/ hợp đồng, sự ký hợp đồng; ký kết
contrast n.,v. /kən’træst/ or /’kɔntræst / sự tương phản; làm tương phản, làm trái ngược
contrasting adj. /kən’træsti/ tương phản
contribute v. /kən’tribju:t/ đóng góp, ghóp phần
contribution n. /¸kɔntri´bju:ʃən/ sự đóng góp, sự góp phần
control n.,v. s /kən’troul/ sự điều khiển, quyền hành, quyền lực, quyền chỉ huy
in control (of) trong sự điều khiển của
under control dưới sự điều khiển của
controlled adj. /kən’trould/ được điều khiển, được kiểm tra
uncontrolled adj. /’ʌnkən’trould/ không bị điều khiển, không bị kiểm tra, không bị hạn chế
convenient adj. /kən´vi:njənt/ tiện lợi, thuận lợi, thích hợp
convention n. /kən’ven∫n/ hội nghị, hiệp định, quy ước
conventional adj. /kən’ven∫ənl/ quy ước
conversation n. /,kɔnvə’seiʃn/ cuộc đàm thoại, cuộc trò chuyện
convert v. /kən’və:t/ đổi, biến đổi
convince v. /kən’vins/ làm cho tin, thuyết phục; làm cho nhận thức thấy
cook v.,n. /kʊk/ nấu ăn, người nấu ăn
cooking n. /kʊkiɳ/ sự nấu ăn, cách nấu ăn
cooker n. (BrE) /´kukə/ lò, bếp, nồi nấu
cookie n. (especiallyNAmE) /´kuki/ bánh quy
cool adj.,v. /ku:l/ mát mẻ, điềm tĩnh; làm mát,
cope (with) v. /koup/ đối phó, đương đầu
copy n.,v. /’kɔpi/ bản sao, bản chép lại; sự sao chép; sao chép, bắt chước
core n. /kɔ:/ nòng cốt, hạt nhân; đáy lòng
corner n. /´kɔ:nə/ góc (tường, nhà, phố…)
correct adj.,v. /kə´rekt/ đúng, chính xác; sửa, sửa chữa
correctly adv. /kə´rektli/ đúng, chính xác
cost n.,v. /kɔst , kɒst/ giá, chi phí; trả giá, phải trả
cottage n. /’kɔtidʤ/ nhà tranh
cotton n. /ˈkɒtn/ bông, chỉ, sợi
cough v.,n. /kɔf/ ho, sự ho, tiếng hoa
coughing n. /´kɔfiη/ ho
could /kud/ có thể, có khả năng
council n. /kaunsl/ hội đồng
count v. /kaunt/ đếm, tính
counter n. /ˈkaʊntər/ quầy hàng, quầy thu tiền, máy đếm
country n. /ˈkʌntri/ nước, quốc gia, đất nước
countryside n./’kʌntri’said/ miền quê, miền nông thôn
county n. /koun’ti/ hạt, tỉnh
couple n. /’kʌpl/ đôi, cặp; đôi vợ chồng, cặp nam nữ
a couple một cặp, một đôi
courage n. /’kʌridʤ/ sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
course n. /kɔ:s/ tiến trình, quá trình diễn tiến; sân chạy đua
of course dĩ nhiên
court n. /kɔrt , koʊrt/ sân, sân (tennis…), tòa án, quan tòa, phiên tòa
cousin n. /ˈkʌzən/ anh em họ
cover v.,n. /’kʌvə/ bao bọc, che phủ; vỏ, vỏ bọc
covered adj. /’kʌvərd/ có mái che, kín đáo
covering n. /´kʌvəriη/ sự bao bọc, sự che phủ, cái bao, bọc
cow n. /kaʊ/ con bò cái
crack n.,v. /kræk/ cừ, xuất sắc; làm nứt, làm vỡ, nứt nẻ, rạn nứt
cracked adj. /krækt/ rạn, nứt
craft n. /kra:ft/ nghề, nghề thủ công
crash n.,v. /kræʃ/ vải thô; sự rơi (máy bay), sự phá sản, sụp đổ; phá tan tành, phá vụn
crazy adj. /’kreizi/ điên, mất trí
cream n. /kri:m/ kem
create v. /kri:’eit/ sáng tạo, tạo nên
creature n. /’kri:tʃə/ sinh vật, loài vật
credit n. /ˈkrɛdɪt/ sự tin, lòng tin, danh tiếng; tiền gửi ngân hàng
credit card n. thẻ tín dụng
crime n. /kraim/ tội, tội ác, tội phạm
criminal adj.,n. /ˈkrɪmənl/ có tội, phạm tội; kẻ phạm tội, tội phạm
crisis n. /ˈkraɪsɪs/ sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng
crisp adj. /krips/ giòn
criterion n. /kraɪˈtɪəriən/ tiêu chuẩn
critical adj. /ˈkrɪtɪkəl/ phê bình, phê phán; khó tính
criticism n. /´kriti¸sizəm/ sự phê bình, sự phê phán, lời phê bình, lời phê phán
criticize (BrE also -ise) v. /ˈkrɪtəˌsaɪz/ phê bình, phê phán, chỉ trích
crop n. /krop/ vụ mùa
cross n.,v. /krɔs/ cây Thánh Giá, nỗi thống khổ; sự băng qua; băng qua, vượt qua
crowd n. /kraud/ đám đông
crowded adj. /kraudid/ đông đúc
crown n. /kraun/ vương miện, vua, ngai vàng; đỉnh cao nhất
crucial adj. /´kru:ʃəl/ quyết định, cốt yếu, chủ yếu
cruel adj. /’kru:ә(l)/ độc ác, dữ tợn, tàn nhẫn
crush v. /krᴧ∫/ ép, vắt, đè nát, đè bẹp
cry v.,n. /krai/ khóc, kêu la; sự khóc, tiếng khóc, sự kêu la
cultural adj. /ˈkʌltʃərəl/ (thuộc) văn hóa
culture n. /ˈkʌltʃər/ văn hóa, sự mở mang, sự giáo dục
cup n. /kʌp/ tách, chén
cupboard n. /’kʌpbəd/ 1 loại tủ có ngăn
curb v. /kə:b/ kiềm chế, nén lại, hạn chế
cure v.,n. /kjuə/ chữa trị, điều trị; cách chữa bệnh, cách điều trị; thuốc
curious adj. /’kjuəriəs/ ham muốn, tò mò, lạ lùng
curiously adv. /’kjuəriəsli/ tò mò, hiếu kỳ, lạ kỳ
curl v.,n. /kə:l/ quăn, xoắn, uốn quăn, làm xoắn; sự uốn quăn
curly adj. /´kə:li/ quăn, xoắn
current adj.,n. /’kʌrənt/ hiện hành, phổ biến, hiện nay; dòng (nước), luống (gió)
currently adv. /’kʌrəntli/ hiện thời, hiện nay
curtain n. /’kə:tn/ màn (cửa, rạp hát, khói, sương)
curve n.,v. /kə:v/ đường cong, đường vòng; cong, uốn cong, bẻ cong
curved adj. /kə:vd/ cong
custom n. /’kʌstəm/ phong tục, tục lệ, thói quen, tập quán
customer n. /´kʌstəmə/ khách hàng
customs n. /´kʌstəmz/ thuế nhập khẩu, hải quan
cut v.,n. /kʌt/ cắt, chặt; sự cắt
cycle n.,v. /’saikl/ chu kỳ, chu trình, vòng; quay vòng theo chu kỳ, đi xe đạp
cycling n. /’saikliŋ/ sự đi xe đạp
dad n. /dæd/ bố, cha
daily adj. /’deili/ hàng ngày
damage n.,v. /’dæmidʤ/ mối hạn, điều hại, sự thiệt hại; làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại
damp adj. /dæmp/ ẩm, ẩm ướt, ẩm thấp
dance n.,v. /dɑ:ns/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ; nhảy múa, khiêu vũ
dancing n. /’dɑ:nsiɳ/ sự nhảy múa, sự khiêu vũ
dancer n. /’dɑ:nsə/ diễn viên múa, người nhảy múa
danger n. /’deindʤə/ sự nguy hiểm, mối hiểm nghèo; nguy cơ, mối đe dọa
dangerous adj. /´deindʒərəs/ nguy hiểm
dare v. /deər/ dám, dám đương đầu với; thách
dark adj.,n. /dɑ:k/ tối, tối tăm; bóng tối, ám muội
data n. /´deitə/ số liệu, dữ liệu
date n.,v. /deit/ ngày, kỳ, kỳ hạn, thời kỳ, thời đại; đề ngày tháng, ghi niên hiệu
daughter n. /ˈdɔtər/ con gái
day n. /dei/ ngày, ban ngày
dead adj. /ded/ chết, tắt
deaf adj. /def/ điếc, làm thinh, làm ngơ
deal v.,n. /di:l/ phân phát, phân phối; sự giao dịch, thỏa thuận mua bán
deal with giải quyết
dear adj. /diə/ thân, thân yêu, thân mến; kính thưa, thưa
death n. /deθ/ sự chết, cái chết
debate n.,v. /dɪˈbeɪt/ cuộc tranh luận, cuộc tranh cãi; tranh luận, bàn cãi
debt n. /det/ nợ
decade n. /’dekeid/ thập kỷ, bộ mười, nhóm mười
decay n.,v. /di’kei/ tình trạng suy tàn, suy sụp, tình trạng đổ nát
December n. (abbr. Dec.) /di’sembə/ tháng mười hai, tháng Chạp
decide v. /di’said/ quyết định, giải quyết, phân xử
decision n. /diˈsiʒn/ sự quyết định, sự giải quyết, sự phân xử
declare v. /di’kleə/ tuyên bố, công bố
decline n.,v. /di’klain/ sự suy tàn, sự suy sụp; suy sụp, suy tàn
decorate v. /´dekə¸reit/ trang hoàng, trang trí
decoration n. /¸dekə´reiʃən/ sự trang hoàng, đồ trang hoàng, trang trí
decorative adj. /´dekərətiv/ để trang hoàng, để trang trí, để làm cảnh
decrease v.,n. / ‘di:kri:s/ giảm bớt, làm suy giảm, sự giảm đi, sự giảm sút
deep adj.,adv. /di:p/ sâu, khó lường, bí ẩn
deeply adv. /´di:pli/ sâu, sâu xa, sâu sắc
defeat v.,n. /di’fi:t/ đánh thắng, đánh bại; sự thất bại (1 kế hoạch), sự tiêu tan (hy vọng..)
defence (BrE) (NAmE defense) n. /di’fens/ cái để bảo vệ, vật để chống đỡ, sự che chở
defend v. /di’fend/ che chở, bảo vệ, bào chữa
define v. /di’fain/ định nghĩa
definite adj. /dә’finit/ xác định, định rõ, rõ ràng
definitely adv. /’definitli/ rạch ròi, dứt khoát
definition n. /defini∫n/ sự định nghĩa, lời định nghĩa
degree n. /dɪˈgri:/ mức độ, trình độ; bằng cấp; độ
delay n.,v. /dɪˈleɪ/ sự chậm trễ, sự trì hoãn, sự cản trở; làm chậm trễ
deliberate adj. /di’libәreit/ thận trọng, có tính toán, chủ tâm, có suy nghĩ cân nhắc
deliberately adv. /di´libəritli/ thận trọng, có suy nghĩ cân nhắc
delicate adj. /’delikeit/ thanh nhã, thanh tú, tế nhị, khó xử
delight n.,v. /di’lait/ sự vui thích, sự vui sướng, điều thích thú; làm vui thích, làm say mê
delighted adj. /di’laitid/ vui mừng, hài lòng
deliver v. /di’livə/ cứu khỏi, thoát khỏi, bày tỏ, giãi bày
delivery n. /di’livəri/ sự phân phát, sự phân phối, sự giao hàng; sự bày tỏ, phát biếu
demand n.,v. /dɪ.ˈmænd/ sự đòi hỏi, sự yêu cầu; đòi hỏi, yêu cầu
demonstrate v. /ˈdɛmənˌstreɪt/ chứng minh, giải thích; bày tỏ, biểu lộ
dentist n. /’dentist/ nha sĩ
deny v. /di’nai/ từ chối, phản đối, phủ nhận
department n. /di’pɑ:tmənt/ cục, sở, ty, ban, khoa; gian hàng, khu bày hàng
departure n. /di’pɑ:tʃə/ sự rời khỏi, sự đi, sự khởi hành
depend (on) v. /di’pend/ phụ thuộc, tùy thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
deposit n.,v. /dɪˈpɒzɪt/ vật gửi, tiền gửi, tiền đặt cọc; gửi, đặt cọc
depress v. /di´pres/ làm chán nản, làm phiền muộn; làm suy giảm
depressing adj. /di’presiη/ làm chán nản làm thát vọng, làm trì trệ
depressed adj. /di-‘prest/ chán nản, thất vọng, phiền muộn; suy yếu, đình trệ
depth n. /depθ/ chiều sâu, độ dày
derive v. /di´raiv/ nhận được từ, lấy được từ; xuất phát từ, bắt nguồn, chuyển hóa từ (from)
describe v. /dɪˈskraɪb/ diễn tả, miêu tả, mô tả
description n. /dɪˈskrɪpʃən/ sự mô tả, sự tả, sự miêu tả
desert n.,v. /ˈdɛzərt/ sa mạc; công lao, giá trị; rời bỏ, bỏ trốn
deserted adj. /di’zз:tid/ hoang vắng, không người ở
deserve v. /di’zз:v/ đáng, xứng đáng
design n.,v. /di´zain/ sự thiết kế, kế hoạch, đề cương. phác thảo; phác họa, thiết kế
desire n.,v. /di’zaiə/ ước muốn; thèm muốn, ao ước
desk n. /desk/ bàn (học sinh, viết, làm việc)
desperate adj. /’despərit/ liều mạng, liều lĩnh; tuyệt vọng
desperately adv. /’despəritli/ liều lĩnh, liều mạng
despite prep. /dis’pait/ dù, mặc dù, bất chấp
destroy v. /dis’trɔi/ phá, phá hoại, phá huỷ, tiêu diệt, triệt phá
destruction n. /dis’trʌk∫n/ sự phá hoại, sự phá hủy, sự tiêu diệt
detail n. /n. dɪˈteɪl , ˈditeɪl ; v. dɪˈteɪl/ chi tiết
in detail tường tận, tỉ mỉ
detailed adj. /’di:teild/ cặn kẽ, tỉ mỉ, nhiều chi tiết
determination n. /di,tə:mi’neiʃn/ sự xác định, sự định rõ; sự quyết định
determine v. /di’tз:min/ xác định, định rõ; quyết định
determined adj. /di´tə:mind/ đã được xác định, đã được xác định rõ
develop v. /di’veləp/ phát triển, mở rộng; trình bày, bày tỏ
development n. /di’velәpmәnt/ sự phát triển, sự trình bày, sự bày tỏ
device n. /di’vais/ kế sách; thiết bị, dụng cụ, máy móc
devote v. /di’vout/ hiến dâng, dành hết cho
devoted adj. /di´voutid/ hiến cho, dâng cho, dành cho; hết lòng, nhiệt tình
diagram n. /ˈdaɪəˌgræm/ biểu đồ
diamond n. /´daiəmənd/ kim cương
diary n. /’daiəri/ sổ nhật ký; lịch ghi nhớ
dictionary n. /’dikʃənəri/ từ điển
die v. /daɪ/ chết, từ trần, hy sinh
dying adj. /ˈdaɪɪŋ/ sự chết
diet n. /’daiət/ chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng
difference n. /ˈdɪfərəns , ˈdɪfrəns/ sự khác nhau
different adj. /’difrзnt/ khác, khác biệt, khác nhau
differently adv. /’difrзntli/ khác, khác biệt, khác nhau
difficult adj. /’difik(ə)lt/ khó, khó khăn, gay go
difficulty n. /’difikəlti/ sự khó khăn, nỗi khó khăn, điều cản trở
dig v. /dɪg/ đào bới, xới
dinner n. /’dinə/ bữa trưa, chiều
direct adj.,v. /di’rekt; dai’rekt/ trực tiếp, thẳng, thẳng thắn; gửi, viết cho ai, điều khiển
directly adv. /dai´rektli/ trực tiếp, thẳng
direction n. /di’rek∫n/ sự điều khiển, sự chỉ huy
director n. /di’rektə/ giám đốc, người điều khiển, chỉ huy
dirt n. /də:t/ đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, vật rác rưởi
dirty adj. /´də:ti/ bẩn thỉu, dơ bẩn
disabled adj. /dis´eibld/ bất lực, không có khă năng
disadvantage n. /ˌdɪsədˈvæntɪdʒ , ˌdɪsədˈvɑntɪdʒ/sự bất lợi, sự thiệt hại
disagree v. /¸disə´gri:/ bất đồng, không đồng ý, khác, không giống; không hợp
disagreement n. /¸disəg´ri:mənt/ sự bất đồng, sự không đồng ý, sự khác nhau
disappear v. /disə’piə/ biến mất, biến đi
disappoint v. /ˌdɪsəˈpɔɪnt/ không làm thỏa ước nguyện, ý mong đợi; thất ước, làm thất bại
disappointing adj. /¸disə´pɔintiη/ làm chán ngán, làm thất vọng
disappointed adj. /,disз’pointid/ thất vọng
disappointment n. /¸disə´pɔintmənt/ sự chán ngán, sự thất vọng
disapproval n. /¸disə´pru:vl/ sự phản đổi, sự không tán thành
disapprove (of) v. /¸disə´pru:v/ không tán thành, phản đối, chê
disapproving adj. /¸disə´pru:viη/ phản đối
disaster n. /di’zɑ:stə/ tai họa, thảm họa
disc (also disk, especiallyinNAmE) n. /disk/ đĩa
discipline n. /’disiplin/ kỷ luật
discount n. /’diskaunt/ sự bớt giá, sự chiết khấu, tiền bớt, chiết khấu
discover v. /dis’kʌvə/ khám phá, phát hiện ra, nhận ra
discovery n. /dis’kʌvəri/ sự khám phá, sự tìm ra, sự phát hiện ra
discuss v. /dis’kΛs/ thảo luận, tranh luận
discussion n. /dis’kʌʃn/ sự thảo luận, sự tranh luận
disease n. /di’zi:z/ căn bệnh, bệnh tật
disgust v.,n. /dis´gʌst/ làm ghê tởm, làm kinh tởm, làm phẫn nộ
disgusting adj. /dis´gʌstiη/ làm ghê tởm, kinh tởm
disgusted adj. /dis´gʌstid/ chán ghét, phẫn nộ
dish n. /diʃ/ đĩa (đựng thức ăn)
dishonest adj. /dis´ɔnist/ bất lương, không thành thật
dishonestly adv. /dis’onistli/ bất lương, không lương thiện
disk n. /disk/ đĩa, đĩa hát
dislike v.,n. /dis’laik/ sự không ưa, không thích, sự ghét
dismiss v. /dis’mis/ giải tán (quân đội, đám đông); sa thải (người làm)
display v.,n. /dis’plei/ bày tỏ, phô trương, trưng bày; sự bày ra, phô bày, trưng bày
dissolve v. /dɪˈzɒlv/ tan rã, phân hủy, giải tán
distance n. /’distəns/ khoảng cách, tầm xa
distinguish v. /dis´tiηgwiʃ/ phân biệt, nhận ra, nghe ra
distribute v. /dis’tribju:t/ phân bổ, phân phối, sắp xếp, phân loại
distribution n. /,distri’bju:ʃn/ sự phân bổ, sự phân phối, phân phát, sự sắp xếp
district n. /’distrikt/ huyện, quận
disturb v. /dis´tə:b/ làm mất yên tĩnh, làm náo động, quấy rầy
disturbing adj. /dis´tə:biη/ xáo trộn
divide v. /di’vaid/ chia, chia ra, phân ra
division n. /dɪ’vɪʒn/ sự chia, sự phân chia, sự phân loại
divorce n.,v. /di´vɔ:s/ sự ly dị
divorced adj. /di’vo:sd/ đã ly dị
do v.,auxiliaryv. /du:, du/ làm
undo v. /ʌn´du:/ tháo, gỡ; xóa bỏ, hủy bỏ
doctor n. (abbr. Dr, NAmE Dr.) /’dɔktə/ bác sĩ y khoa, tiến sĩ
document n. /’dɒkjʊmənt/ văn kiện, tài liệu, tư liệu
dog n. /dɔg/ chó
dollar n. /´dɔlə/ đô la Mỹ
domestic adj. /də’mestik/ vật nuôi trong nhà, (thuộc) nội trợ, quốc nội
dominate v. /ˈdɒməˌneɪt/ chiếm ưu thế, có ảnh hưởng, chi phối; kiềm chế
door n. /dɔ:/ cửa, cửa ra vào
dot n. /dɔt/ chấm nhỏ, điểm; của hồi môn
double adj.,det.,adv.,n.,v. /’dʌbl/ đôi, hai, kép; cái gấp đôi, lượng gấp đôi; làm gấp đôi
doubt n.,v. /daut/ sự nghi ngờ, sự ngờ vực; nghi ngờ, ngờ vực
down adv.,prep. /daun/ xuống
downstairs adv.,adj., n. /’daun’steзz/ ở dưới nhà, ở tầng dưới; xống gác; tầng dưới
downwards (also downward especiallyinNAmE) adv. /´daun¸wədz/ xuống, đi xuống
downward adj. /´daun¸wəd/ xuống, đi xuống
dozen n.,det. /dʌzn/ tá (12)
draft n.,adj.,v. /dra:ft/ bản phác thảo, sơ đồ thiết kế; phác thảo, thiết kế
drag v. /drӕg/ lôi kéo, kéo lê
drama n. /drɑː.mə/ kịch, tuồng
dramatic adj. /drə´mætik/ như kịch, như đóng kịch, thích hợp với sân khấu
dramatically adv. /drə’mætikəli/ đột ngột
draw v. /dro:/ vẽ, kéo
drawing n. /’dro:iŋ/ bản vẽ, bức vẽ, sự kéo
drawer n. /´drɔ:ə/ người vẽ, người kéo
dream n.,v. /dri:m/ giấc mơ, mơ
dress n.,v. /dres/ quần áo, mặc (quần áo), ăn mặc
dressed adj. cách ăn mặc
drink n.,v. /driɳk/ đồ uống; uống
drive v.,n. /draiv/ lái , đua xe; cuộc đua xe (điều khiển)
driving n. /’draiviɳ/ sự lái xe, cuộc đua xe
driver n. /draivә(r)/ người lái xe
drop v.,n. /drɒp/ chảy nhỏ giọt, rơi, rớt; giọt (nước, máu…)
drug n. /drʌg/ thuốc, dược phẩm; ma túy
drugstore n. (NAmE) /’drʌgstɔ:/ hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm
drum n. /drʌm/ cái trống, tiếng trống
drunk adj. /drʌŋk/ say rượu
dry adj.,v. /drai/ khô, cạn; làm khô, sấy khô
due adj. /du, dyu/ đến kỳ hạn (trả nợ); xứng đáng, thích đáng
due to vì, do, tại, nhờ có
dull adj. /dʌl/ chậm hiểu, ngu đần
dump v.,n. /dʌmp/ đổ rác; đống rác, nơi đổ rác
during prep. /’djuəriɳ/ trong lúc, trong thời gian
dust n.,v. /dʌst/ bụi, rác; rắc (bụi, phấn), quét bụi, phủi bụi
duty n. /’dju:ti/ sự tôn kính, kính trọng; bồn phận, trách nhiệm
DVD n.
each det.,pron. /i:tʃ/ mỗi
each other (also one another) pron. nhau, lẫn nhau
ear n. /iə/ tai
early adj.,adv. /´ə:li/ sớm
earn v. /ə:n/ kiếm (tiền), giành (phần thưởng)
earth n. /ə:θ/ đất, trái đất
ease n.,v. /i:z/ sự thanh thản, sự thoải mái; làm thanh thản, làm yên tâm, làm dễ chịu
east n.,adj.,adv. /i:st/ hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
eastern adj. /’i:stən/ đông
easy adj. /’i:zi/ dễ dàng, dễ tính, ung dung
easily adv. /’i:zili/ dễ dàng
eat v. /i:t/ ăn
economic adj. /¸i:kə´nɔmik/ (thuộc) Kinh tế
economy n. /ɪˈkɒnəmi/ sự tiết kiệm, sự quản lý kinh tế
edge n. /edӡ/ lưỡi, cạnh sắc
edition n. /i’diʃn/ nhà xuất bản, sự xuất bản
editor n. /´editə/ người thu thập và xuất bản, chủ bút
educate v. /’edju:keit/ giáo dục, cho ăn học; rèn luyện
educated adj. /’edju:keitid/ được giáo dục, được đào tạo
education n. /,edju:’keiʃn/ sự giáo dục, sự rèn luyện (kỹ năng)
effect n. /i’fekt/ hiệu ứng, hiệu quả, kết quả
effective adj. /’ifektiv/ có kết quả, có hiệu lực
effectively adv. /i’fektivli/ có kết quả, có hiệu lực
efficient adj. /i’fiʃənt/ có hiệu lực, có hiệu quả
efficiently adv. /i’fiʃəntli/ có hiệu quả, hiệu nghiệm
effort n. /´efə:t/ sự cố gắng, sự nỗ lực
e.g. abbr. Viết tắt của cụm từ La tinh exempli gratia (for example)
egg n. /eg/ trứng
either det.,pron.,adv. /´aiðə/ mỗi, một; cũng phải thế
elbow n. /elbou/ khuỷu tay
elderly adj. /´eldəli/ có tuổi, cao tuổi
elect v. /i´lekt/ bầu, quyết định
election n. /i´lekʃən/ sự bầu cử, cuộc tuyển cử
electric adj. /ɪˈlɛktrɪk/ (thuộc) điện, có điện, phát điện
electrical adj. /i’lektrikəl/ (thuộc) điện
electricity n. /ilek’trisiti/ điện, điện lực; điện lực học
electronic adj. /ɪlɛkˈtrɒnɪk , ˌilɛkˈtrɒnɪk/ (thuộc) điện tử
elegant adj. /´eligənt/ thanh lịch, tao nhã
element n. /ˈɛləmənt/ yếu tôd, nguyên tố
elevator n. (NAmE) /ˈɛləˌveɪtər/ máy nâng, thang máy
else adv. /els/ khác, nữa; nếu không
elsewhere adv. /¸els´wɛə/ ở một nơi nào khác
email (also e-mail) n.,v. /’imeil/ thư điện tử; gửi thư điện tử
embarrass v. /im´bærəs/ lúng túng, làm ngượng nghịu; làm rắc rối, gây khó khăn
embarrassing adj. /im´bærəsiη/ làm lúng túng, ngăn trở
embarrassed adj. /im´bærəst/ lúng túng, bối rối, ngượng; mang nợ
embarrassment n. /im´bærəsmənt/ sự lúng túng, sự bối rối
emerge v. /i´mə:dʒ/ nổi lên, hiện ra; nổi bật lên
emergency n. /i’mз:dЗensi/ tình trạng khẩn cấp
emotion n. /i’moƱʃ(ә)n/ xự xúc động, sự cảm động, mối xác cảm
emotional adj. /i´mouʃənəl/ cảm động, xúc động, xúc cảm; dễ cảm động, dễ xúc cảm
emotionally adv. /i´mouʃənəli/ xúc động
emphasis n. /´emfəsis/ sự nhấn mạnh, tầm quan trọng
emphasize (BrE also -ise) v. /ˈɛmfəˌsaɪz/ nhấn mạnh, làm nổi bật
empire n. /’empaiə/ đế chế, đế quốc
employ v. /im’plɔi/ dùng, thuê ai làm gì
unemployed adj. /¸ʌnim´plɔid/ thất nghiệp; không dùng, không sử dụng được
employee n. /¸emplɔi´i:/ người lao động, người làm công
employer n. /em´plɔiə/ chủ, người sử dụng lao động
employment n. /im’plɔimənt/ sự thuê mướn
unemployment n. /’Δnim’ploimзnt/ sự thất nghiệp, nạn thất nghiệp
empty adj.,v. /’empti/ trống, rỗng; đổ, dốc; uống, làm cạn
enable v. /i’neibl/ làm cho có thể, có khả năng; cho phép ai làm gì
encounter v.,n. /in’kautә/ chạm chán, bắt gặp; sự chạm trán, sự bắt gặp
encourage v. /in’kΔridЗ/ động viên, ủng hộ, giúp đỡ, làm can đảm, mạnh dạn
encouragement n. /in´kʌridʒmənt/ niềm cổ vũ, động viên, khuyến khích, sự làm can đảm
end n.,v. /end/ giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
in the end cuối cùng, về sau
ending n. /´endiη/ sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
enemy n. /’enәmi/ kẻ thù, quân địch
energy n. /ˈɛnərdʒi/ năng lượng, nghị lực, sinh lực
engage v. /in’geidʤ/ hứa hẹn, cam kết, đính ước
engaged adj. /in´geidʒd/ đã đính ước, đã hứa hôn; đã có người
engine n. /en’ʤin/ máy, động cơ
engineer n. /endʒi’niər/ kỹ sư
engineering n. /,enʤɪ’nɪərɪŋ/ nghề kỹ sư, công việc của kỹ sư
enjoy v. /in’dЗoi/ thưởng thức, thích thú cái gì, được hưởng, có được
enjoyable adj. /in´dʒɔiəbl/ thú vị, thích thú
enjoyment n. /in´dʒɔimənt/ sự thích thú, sự có được, được hưởng
enormous adj. /i’nɔ:məs/ to lớn, khổng lồ
enough det.,pron.,adv. /i’nʌf/ đủ
enquiry (also inquiry especially in NAmE) n. /in’kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn
ensure v. /ɛnˈʃʊər , ɛnˈʃɜr/ bảo đảm, chắc chắn
enter v. /´entə/ đi vào, gia nhập
entertain v. /,entə’tein/ giải trí, tiếp đón, chiêu đãi
entertaining adj. /,entə’teiniɳ/ giải trí
entertainer n. /¸entə´teinə/ người quản trò, người tiếp đãi, chiêu đãi
entertainment n. /entə’teinm(ə)nt/ sự giải trí, sự tiếp đãi, chiêu đãi
enthusiasm n. /ɛnˈθuziˌæzəm/ sự hăng hái, sự nhiệt tình
enthusiastic adj. /ɛnˌθuziˈæstɪk/ hăng hái, say mê, nhiệt tình
entire adj. /in’taiə/ toàn thể, toàn bộ
entirely adv. /in´taiəli/ toàn vẹn, trọn vẹn, toàn bộ
entitle v. /in’taitl/ cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì
entrance n. /’entrəns/ sự đi vào, sự nhậm chức
entry n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
envelope n. /’enviloup/ phong bì
environment n. /in’vaiərənmənt/ môi trường, hoàn cảnh xung quanh
environmental adj. /in,vairən’mentl/ thuộc về môi trường
equal adj.,n.,v. /´i:kwəl/ ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
equally adv. /’i:kwзli / bằng nhau, ngang bằng
equipment n. /i’kwipmənt/ trang, thiết bị
equivalent adj.,n. /i´kwivələnt/ tương đương; từ, vật tương đương
error n. /’erə/ lỗi, sự sai sót, sai lầm
escape v.,n. /is’keip/ trốn thoát, thoát khỏi; sự trốn thoát, lỗi thoát
especially adv. /is’peʃəli/ đặc biệt là, nhất là
essay n. /ˈɛseɪ/ bài tiểu luận
essential adj.,n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
essentially adv. /e¸senʃi´əli/ về bản chất, về cơ bản
establish v. /ɪˈstæblɪʃ/ lập, thành lập
estate n. /ɪˈsteɪt/ tài sản, di sản, bất động sản
estimate n.,v. /’estimit – ‘estimeit/ sự ước lượng, đánh giá; ước lượng, đánh giá
etc. (full form et cetera) /et setərə/ vân vân
euro n. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
even adv.,adj. /’i:vn/ ngay cả, ngay, lại còn; bằng phẳng, điềm đạm, ngang bằng
evening n. /’i:vniɳ/ buổi chiều, tối
event n. /i’vent/ sự việc, sự kiện
eventually adv. /i´ventjuəli/ cuối cùng
ever adv. /’evә(r)/ từng, từ trước tới giờ
every det. /’evәri/ mỗi, mọi
everyone (also everybody) pron. /´evri¸wʌn/ mọi người
everything pron. /’evriθiɳ/ mọi vật, mọi thứ
everywhere adv. /´evri¸weə/ mọi nơi
evidence n. /’evidəns/ điều hiển nhiên, điều rõ ràng
evil adj.,n. /’i:vl/ xấu, ác; điều xấu, điều ác, điều tai hại
ex- prefix tiền tố chỉ bên ngoài
exact adj. /ig´zækt/ chính xác, đúng
exactly adv. /ig´zæktli/ chính xác, đúng đắn
exaggerate v. /ig´zædʒə¸reit/ cường điệu, phóng đại
exaggerated adj. /ig’zædЗзreit/ cường điệu, phòng đại
exam n. /ig´zæm/ viết tắt của Examination (xem nghĩa phía dưới)
examination /ig¸zæmi´neiʃən/ n. sự thi cử, kỳ thi
examine v. /ɪgˈzæmɪn/ thẩm tra, khám xét, hỏi han (thí sinh)
example n. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ, ví dụ
excellent adj. /ˈeksələnt/ xuất sắc, xuất chúng
except prep.,conj. /ik’sept/ trừ ra, không kể; trừ phi
exception n. /ik’sepʃn/ sự trừ ra, sự loại ra
exchange v.,n. /iks´tʃeindʒ/ trao đổi; sự trao đổi
in exchange (for) trong việc trao đổi về
excite v. /ik’sait/ kích thích, kích động
exciting adj. /ik´saitiη/ hứng thú, thú vị
excited adj. /ɪkˈsaɪtɪd/ bị kích thích, bị kích động
excitement n. /ik´saitmənt/ sự kích thích, sự kích động
exclude v. /iks´klu:d/ ngăn chạn, loại trừ
excluding prep. /iks´klu:diη/ ngoài ra, trừ ra
excuse n.,v. /iks´kju:z/ lời xin lỗi, bào chữa; xin lỗi, tha thứ, tha lỗi
executive n.,adj. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành, chấp hành; (thuộc) sự thi hành, chấp hành
exercise n.,v. /’eksəsaiz/ bài tập, sự thi hành, sự thực hiện; làm, thi hành, thực hiện
exhibit v., n. /ɪgˈzɪbɪt/ trưng bày, triển lãm; vật trưng bày, vật triển lãm
exhibition n. /ˌɛksəˈbɪʃən/ cuộc triển lãm, trưng bày
exist v. /ig’zist/ tồn tại, sống
existence n. /ig’zistəns/ sự tồn tại, sự sống
exit n. /´egzit/ lỗi ra, sự đi ra, thoát ra
expand v. /iks’pænd/ mở rộng, phát triển, nở, giãn ra
expect v. /ik’spekt/ chờ đợi, mong ngóng; liệu trước
expected adj. /iks´pektid/ được chờ đợi, được hy vọng
unexpected adj. /¸ʌniks´pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
unexpectedly adv. /’Δniks’pektid/ bất ngờ, gây ngạc nhiên
expectation n. /,ekspek’tei∫n/ sự mong chờ, sự chờ đợi
expense n. /ɪkˈspɛns/ chi phí
expensive adj. /iks’pensiv/ đắt
experience n.,v. /iks’piəriəns/ kinh nghiệm; trải qua, nếm mùi
experienced adj. /eks´piəriənst/ có kinh nghiệm, từng trải, giàu kinh nghiệm
experiment n.,v. /n. ɪkˈspɛrəmənt ; v. ɛkˈspɛrəˌmɛnt/ cuộc thí nghiệm; thí nghiệm
expert n.,adj. /,ekspз’ti:z/ chuyên gia; chuyên môn, thành thạo
explain v. /iks’plein/ giải nghĩa, giải thích
explanation n. /,eksplə’neiʃn/ sự giải nghĩa, giải thích
explode v. /iks’ploud/ đập tan (hy vọng…), làm nổ, nổ
explore v. /iks´plɔ:/ thăm dò, thám hiểm
explosion n. /iks’plouʤn/ sự nổ, sự phát triển ồ ạt
export v.,n. /iks´pɔ:t/ xuất khẩu; hàng xuất khẩu, sự xuất khẩu
expose v. /ɪkˈspoʊz/ trưng bày, phơi bày
express v.,adj. /iks’pres/ diễn tả, biểu lộ, bày tỏ; nhanh, tốc hành
expression n. /iks’preʃn/ sự diễn tả, sự bày tỏ, biểu lộ, sự diễn đạt
extend v. /iks’tend/ giơ, duỗi ra (tay, chân..); kéo dài (thời gian..), dành cho, gửi lời
extension n. /ɪkstent ʃən/ sự giơ, duỗi; sự kéo dài, sự dành cho, gửi lời
extensive adj. /iks´tensiv/ rộng rãi, bao quát
extent n. v /ɪkˈstɛnt/ quy mô, phạm vi
extra adj.,n.,adv. /’ekstrə/ thêm, phụ, ngoại; thứ thêm, phụ
extraordinary adj. /iks’trɔ:dnri/ đặc biệt, lạ thường, khác thường
extreme adj.,n. /iks’tri:m/ vô cùng, khắc nghiệt, quá khích, cực đoan; sự quá khích
extremely adv. /iks´tri:mli/ vô cùng, cực độ
eye n. /ai/ mắt
face n.,v. /feis/ mặt, thể diện; đương đầu, đối phó, đối mặt
facility n. /fəˈsɪlɪti/ điều kiện dễ dàng, sự dễ dàng, thuận lợi
fact n. /fækt/ việc, sự việc, sự kiện
factor n. /’fæktə / nhân tố
factory n. /’fæktəri/ nhà máy, xí nghiệp, xưởng
fail v. /feil/ sai, thất bại
failure n. /ˈfeɪlyər/ sự thất bại, người thất bại
faint adj. /feɪnt/ nhút nhát, yếu ớt
faintly adv. /’feintli/ nhút nhát, yếu ớt
fair adj. /feə/ hợp lý, công bằng; thuận lợi
fairly adv. /’feəli/ hợp lý, công bằng
unfair adj. /ʌn´fɛə/ gian lận, không công bằng; bất lợi
unfairly adv. /ʌn´fɛəli/ gian lận, không công bằng; bất lợi
faith n. /feiθ/ sự tin tưởng, tin cậy; niềm tin, vật đảm bảo
faithful adj. /’feiθful/ trung thành, chung thủy, trung thực
faithfully adv. /’feiθfuli/ trung thành, chung thủy, trung thực
yours faithfully (BrE) bạn chân thành
fall v.,n. /fɔl/ rơi, ngã, sự rơi, ngã
fall over ngã lộn nhào, bị đổ
false adj. /fo:ls/ sai, nhầm, giả dối
fame n. /feim/ tên tuổi, danh tiếng
familiar adj. /fəˈmiliər/ thân thiết, quen thộc
family n.,adj. /ˈfæmili/ gia đình, thuộc gia đình
famous adj. /’feiməs/ nổi tiếng
fan n. /fæn/ người hâm mộ
fancy v.,adj. /ˈfænsi/ tưởng tượng, cho, nghĩ rằng; tưởng tượng
far adv.,adj. /fɑ:/ xa
further adj. /’fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa
farm n. /fa:m/ trang trại
farming n. /’fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt, đồng áng
farmer n. /’fɑ:mə(r)/ nông dân, người chủ trại
fashion n. /’fæ∫ən/ mốt, thời trang
fashionable adj. /’fæʃnəbl/ đúng mốt, hợp thời trang
fast adj.,adv. /fa:st/ nhanh
fasten v. /’fɑ:sn/ buộc, trói
fat adj.,n. /fæt/ béo, béo bở; mỡ, chất béo
father n. /’fɑ:ðə/ cha (bố)
faucet n. (NAmE) /ˈfɔsɪt/ vòi (ở thùng rượu….)
fault n. /fɔ:lt/ sự thiết sót, sai sót
favour (BrE) (NAmE favor) n. /’feivз/ thiện ý, sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố
in favour/favor (of) ủng hộ cái gì (to be in favour of something )
favourite (NAmE favorite) adj.,n. /’feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích
fear n.,v. /fɪər/ sự sợ hãi, e sợ; sợ, lo ngại
feather n. /’feðə/ lông chim
feature n.,v. /’fi:tʃə/ nét đặt biệt, điểm đặc trưng; mô tả nét đặc biệt, đặc trưng của…
February n. (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2
federal adj. /’fedərəl/ liên bang
fee n. /fi:/ tiền thù lao, học phí
feed v. /fid/ cho ăn, nuôi
feel v. /fi:l/ cảm thấy
feeling n. /’fi:liɳ/ sự cảm thấy, cảm giác
fellow n. /’felou/ anh chàng (đang yêu), đồng chí
female adj.,n. /´fi:meil/ thuộc giống cái; giống cái
fence n. /fens/ hàng rào
festival n. /’festivəl/ lễ hội, đại hội liên hoan
fetch v. /fetʃ/ tìm về, đem về; làm bực mình; làm say mê, quyến rũ
fever n. /’fi:və/ cơn sốt, bệnh sốt
few det.,adj.,pron. /fju:/ ít,vài; một ít, một vài
a few một ít, một vài
field n. /fi:ld/ cánh đồng, bãi chiến trường
fight v.,n. /fait/ đấu tranh, chiến đấu; sự đấu tranh, cuộc chiến đấu
fighting n. /´faitiη/ sự chiến đấu, sự đấu tranh
figure n.,v. /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả
file n. /fail/ hồ sơ, tài liệu
fill v. /fil/ làm đấy, lấp kín
film n.,v. /film/ phim, được dựng thành phim
final adj., n. /’fainl/ cuối cùng, cuộc đấu chung kết
finally adv. /´fainəli/ cuối cùng, sau cùng
finance n.,v. /fɪˈnæns , ˈfaɪnæns/ tài chính; tài trợ, cấp vốn
financial adj. /fai’næn∫l/ thuộc (tài chính)
find v. /faind/ tìm, tìm thấy
find out sth khám phá, tìm ra
fine adj. /fain/ tốt, giỏi
finely adv. /´fainli/ đẹp đẽ, tế nhị, cao thượng
finger n. /’fiɳgə/ ngón tay
finish v.,n. kết thúc, hoàn thành; sự kết thúc, phần cuối
finished adj. /ˈfɪnɪʃt/ hoàn tất, hoàn thành
fire n.,v. /’faiə/ lửa; đốt cháy
set fire to đốt cháy cái gì
firm n.,adj.,adv. /’fə:m/ hãng, công ty; chắc, kiên quyết, vũng vàng, mạnh mẽ
firmly adv. /´fə:mli/ vững chắc, kiên quyết
first det.,ordinalnumber,adv.,n. /fə:st/ thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
at first trực tiếp
fish n.,v. /fɪʃ/ cá, món cá; câu cá, bắt cá
fishing n. /´fiʃiη/ sự câu cá, sự đánh cá
fit v.,adj. /fit/ hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
fix v. /fiks/ đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang
fixed adj. đứng yên, bất động
flag n. /’flæg/ quốc kỳ
flame n. /fleim/ ngọn lửa
flash v.,n. /flæ∫/ loé sáng, vụt sáng; ánh sáng lóe lên, đèn nháy
flat adj.,n. /flæt/ bằng phẳng, bẹt, nhẵn; dãy phòng, căn phòng, mặt phẳng
flavour (BrE) (NAmE flavor) n.,v. /’fleivə/ vị, mùi; cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
flesh n. /fle∫/ thịt
flight n. /flait/ sự bỏ chạy, rút chạy; sự bay, chuyến bay
float v. /floʊt/ nổi, trôi, lơ lửng
flood n.,v. /flʌd/ lụt, lũ lụtl; tràn đầy, tràn ngập
floor n. /flɔ:/ sàn, tầng (nhà)
flour n. /´flauə/ bột, bột mỳ
flow n.,v. /flow/ sự chảy; chảy
flower n. /’flauə/ hoa, bông, đóa, cây hoa
flu n. /flu:/ bệnh cúm
fly v.,n. /flaɪ/ bay; sự bay, quãng đường bay
flying adj.,n. /´flaiiη/ biết bay; sự bay, chuyến bay
focus v.,n. /’foukəs/ tập trung; trung tâm, trọng tâm (n.bóng)
fold v.,n. /foʊld/ gấp, vén, xắn; nếp gấp
folding adj. /´fouldiη/ gấp lại được
follow v. /’fɔlou/ đi theo sau, theo, tiếp theo
following adj.,n.,prep. /´fɔlouiη/ tiếp theo, theo sau, sau đây; sau, tiếp theo
food n. /fu:d/ đồ ăn, thức, món ăn
foot n. /fut/ chân, bàn chân
football n. /ˈfʊtˌbɔl/ bóng đá
for prep. /fɔ:,fə/ cho, dành cho…
force n.,v. /fɔ:s/ sức mạnh; ép buộc, cưỡng ép
forecast n., v. /fɔ:’kɑ:st/ sự dự đoán, dự báo; dự đoán, dự báo
foreign adj. /’fɔrin/ (thuộc) nước ngoài, từ nước ngoài, ở nước ngoài
forest n. /’forist/ rừng
forever (BrE also for ever) adv. /fə’revə/ mãi mãi
forget v. /fə’get/ quên
forgive v. /fərˈgɪv/ tha, tha thứ
fork n. /fɔrk/ cái nĩa
form n.,v. /fɔ:m/ hình thể, hình dạng, hình thức; làm thành, được tạo thành
formal adj. /fɔ:ml/ hình thức
formally adv. /’fo:mзlaiz/ chính thức
former adj. /´fɔ:mə/ trước, cũ, xưa, nguyên
formerly adv. /´fɔ:məli/ trước đây, thuở xưa
formula n. /’fɔ:mjulə/ công thức, thể thức, cách thức
fortune n. /ˈfɔrtʃən/ sự giàu có, sự thịnh vượng
forward (also forwards) adv. /ˈfɔrwərd/ về tương lai, sau này ở phía trước, tiến về phía trước
forward adj. /ˈfɔrwərd/ ở phía trước, tiến về phía trước
found v. /faund/ (q.k of find) tìm, tìm thấy
foundation n. /faun’dei∫n/ sự thành lập, sự sáng lập; tổ chức
frame n.,v. /freim/ cấu trúc, hệ thống; dàn xếp, bố trí
free adj.,v.,adv. /fri:/ miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
freely adv. /´fri:li/ tự do, thoải mái
freedom n. /’fri:dəm/ sự tự do; nền tự do
freeze v. /fri:z/ đóng băng, đông lạnh
frozen adj. /frouzn/ lạnh giá
frequent adj. /ˈfrikwənt/ thường xuyên
frequently adv. /´fri:kwəntli/ thường xuyên
fresh adj. /freʃ/ tươi, tươi tắn
freshly adv. /´freʃli/ tươi mát, khỏe khoắn
Friday n. (abbr. Fri.) /´fraidi/ thứ Sáu
fridge n. (BrE) /fridЗ/ tủ lạnh
friend n. /frend/ người bạn
make friends (with) kết bạn với
friendly adj. /´frendli/ thân thiện, thân mật
unfriendly adj. /ʌn´frendli/ không thân thiện, không có thiện cảm
friendship n. /’frendʃipn/ tình bạn, tình hữu nghị
frighten v. /ˈfraɪtn/ làm sợ, làm hoảng sợ
frightening adj. /´fraiəniη/ kinh khủng, khủng khiếp
frightened adj. /’fraitnd/ hoảng sợ, khiếp sợ
from prep. /frɔm/ frəm/ từ
front n.,adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước, về phía trước
in front (of) ở phía trước
freeze n., v. /fri:z/ sự đông lạnh, sự giá lạnh; làm đông, làm đóng băng
fruit n. /fru:t/ quả, trái cây
fry v., n. /frai/ rán, chiên; thịt rán
fuel n. /ˈfyuəl/ chất đốt, nhiên liệu
full adj. /ful/ đầy, đầy đủ
fully adv. /´fuli/ đầy đủ, hoàn toàn
fun n.,adj. /fʌn/ sự vui đùa, sự vui thích; hài hước
make fun of đùa cợt, chế giễu, chế nhạo
function n.,v. /ˈfʌŋkʃən/ chức năng; họat động, chạy (máy)
fund n.,v. /fʌnd/ kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ
fundamental adj. /,fʌndə’mentl/ cơ bản, cơ sở, chủ yếu
funeral n. /ˈfju:nərəl/ lễ tang, đám tang
funny adj. /´fʌni/ buồn cười, khôi hài
fur n. /fə:/ bộ da lông thú
furniture n. /’fə:nitʃə/ đồ đạc (trong nhà)
further, furthest cấp so sánh của far
future n.,adj. /’fju:tʃə/ tương lai
gain v.,n. /geɪn/ lợi, lợi ích; giành được, kiếm được, đạt tới
gallon n. /’gælən/ Galông 1gl = 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ
gamble v.,n. /’gæmbl/ đánh bạc; cuộc đánh bạc
gambling n. /’gæmbliɳ/ trò cờ bạc
game n. /geim/ trò chơi
gap n. /gæp/ đèo, lỗ hổng, kẽ hở; chỗ trống
garage n. /´gæra:ʒ/ nhà để ô tô
garbage n. (especiallyNAmE) /ˈgɑrbɪdʒ/ lòng, ruột (thú)
garden n. /’gɑ:dn/ vườn
gas n. /gæs/ khí, hơi đốt
gasoline n. (NAmE) /gasolin/ dầu lửa, dầu hỏa, xăng
gate n. /geit/ cổng
gather v. /’gæðə/ tập hợp; hái, lượm, thu thập
gear n. /giə/ cơ cấu, thiết bị, dụng cụ
general adj. /’ʤenər(ə)l/ chung, chung chung; tổng
generally adv. /’dʒenərəli/ nói chung, đại thể
in general nói chung, đại khái
generate v. /’dʒenəreit/ sinh, đẻ ra
generation n. /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ sự sinh ra, sự phát sinh ra; thế hệ, đời
generous adj. /´dʒenərəs/ rộng lượng, khoan hồng, hào phóng
generously adv. /’dʒenərəsli/ rộng lượng, hào phóng
gentle adj. /dʒentl/ hiền lành, dịu dàng, nhẹ nhàng
gently adv. /’dʤentli/ nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng
gentleman n. /ˈdʒɛntlmən/ người quý phái, người thượng lưu
genuine adj. /´dʒenjuin/ thành thật, chân thật; xác thực
genuinely adv. /´dʒenjuinli/ thành thật, chân thật
geography n. /dʒi´ɔgrəfi/ địa lý, khoa địa lý
get v. /get/ được, có được
get on leo, trèo lên
get off ra khỏi, thoát khỏi
giant n.,adj. /ˈdʒaiənt/ người khổng lồ, người phi thường; khổng lồ, phi thường
gift n. /gift/ quà tặng
girl n. /g3:l/ con gái
girlfriend n. /’gз:lfrend/ bạn gái, người yêu
give v. /giv/ cho, biếu, tặng
give sth away cho, phát
give sth out chia, phân phối
give (sth) up bỏ, từ bỏ
glad adj. /glæd/ vui lòng, sung sướng
glass n. /glɑ:s/ kính, thủy tinh, cái cốc, ly
glasses n. kính đeo mắt
global adj. v /´gloubl/ toàn cầu, toàn thể, toàn bộ
glove n. /glʌv/ bao tay, găng tay
glue n.,v. /glu:/ keo, hồ; gắn lại, dán bằng keo, hồ
gram n. /’græm/ đậu xanh
go v. /gou/ đi
go down đi xuống
go up đi lên
be going to sắp sửa, có ý định
goal n. /goƱl/
god n. /gɒd/ thần, Chúa
gold n.,adj. /goʊld/ vàng; bằng vàng
good adj.,n. /gud/ tốt, hay, tuyệt; điều tốt, điều thiện
good at tiến bộ ở
good for có lợi cho
goodbye exclamation,n. /¸gud´bai/ tạm biệt; lời chào tạm biệt
goods n. /gudz/ của cải, tài sản, hàng hóa
govern v. /´gʌvən/ cai trị, thống trị, cầm quyền
government n. /ˈgʌvərnmənt , ˈgʌvərmənt/ chính phủ, nội các; sự cai trị
governor n. /´gʌvənə/ thủ lĩnh, chủ; kẻ thống trị
grab v. /græb/ túm lấy, vồ, chộp lấy
grade n., v. /greɪd/ điểm, điểm số; phân loại, xếp loại
gradual adj. /´grædjuəl/ dần dần, từng bước một
gradually adv. /’grædzuәli/ dần dần, từ từ
grain n. /grein/ thóc lúa, hạt, hột; tính chất, bản chất
gram (BrE also gramme) n. (abbr. g, gm) /’græm/ ngữ pháp
grammar n. /ˈgræmər/ văn phạm
grand adj. /grænd/ rộng lớn, vĩ đại
grandchild n. /´græn¸tʃaild/ cháu (của ông bà)
granddaughter n. /’græn,do:tз/ cháu gái
grandfather n. /´græn¸fa:ðə/ ông
grandmother n. /’græn,mʌðə/ bà
grandparent n. /´græn¸pɛərənts/ ông bà
grandson n. /´grænsʌn/ cháu trai
grant v.,n. /grα:nt/ cho, ban, cấp; sự cho, sự ban, sự cấp
grass n. /grɑ:s/ cỏ; bãi cỏ, đồng cỏ
grateful adj. /´greitful/ biết ơn, dễ chịu, khoan khoái
grave n.,adj. /greiv/ mộ, dấu huyền; trang nghiêm, nghiêm trọng
gray(NAmE) /grei/ xám, hoa râm (tóc)
grey /grei/ xám, hoa râm (tóc)
great adj. /greɪt/ to, lớn, vĩ đại
greatly adv. /´greitli/ rất, lắm; cao thượng, cao cả
green adj.,n. /grin/ xanh lá cây
grey (BrE) (NAmEusually gray) adj.,n.
grocery (NAmEusually grocery store) n. /´grousəri/ cửa hàng tạp phẩm
groceries n. /ˈgroʊsəri, ˈgroʊsri/ hàng tạp hóa
ground n. /graund/ mặt đất, đất, bãi đất
group n. /gru:p/ nhóm
grow v. /grou/ mọc, mọc lên
grow up lớn lên, trưởng thành
growth n. /grouθ/ sự lớn lên, sự phát triển
guarantee n.,v. /ˌgærənˈti/ sự bảo hành, bảo lãnh, người bảo lãnh; cam đoan, bảo đảm
guard n.,v. /ga:d/ cái chắn, người bảo vệ; bảo vệ, gác, canh giữ
guess v.,n. /ges/ đoán, phỏng đoán; sự đoán, sự ước chừng
guest n. /gest/ khách, khách mời
guide n.,v. /gaɪd/ điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
guilty adj. /ˈgɪlti/ có tội, phạm tội, tội lỗi
gun n. /gʌn/ súng
guy n. /gai/ bù nhìn, anh chàng, gã
habit n. /´hæbit/ thói quen, tập quán
hair n. /heə/ tóc
hairdresser n. /’heədresə/ thợ làm tóc
half n.,det.,pron.,adv. /hɑ:f/ một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
hall n. /hɔ:l/ đại sảnh, tòa (thị chính), hội trường
hammer n. /’hæmə/ búa
hand n.,v. /hænd/ tay, bàn tay; trao tay, truyền cho
handle v.,n. /’hændl/ cầm, sờ mó; tay cầm, móc quai
hang v. /hæŋ/ treo, mắc
happen v. /’hæpən/ xảy ra, xảy đến
happiness n. /’hæpinis/ sự sung sướng, hạnh phúc
unhappiness n. /ʌn´hæpinis/ nỗi buồn, sự bất hạnh
happy adj. /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc
happily adv. /’hæpili/ sung sướng, hạnh phúc
unhappy adj. /ʌn´hæpi/ buồn rầu, khốn khổ
hard adj.,adv. /ha:d/ cứng, rắn, hà khắc; hết sức cố gắng, tích cực
hardly adv. /´ha:dli/ khắc nghiệt, nghiêm khắc, tàn tệ, khó khăn
harm n.,v. /hɑ:m/ thiệt hại, tổn hao; làm hại, gây thiệt hại
harmful adj. /´ha:mful/ gây tai hại, có hại
harmless adj. /´ha:mlis/ không có hại
hat n. /hæt/ cái mũ
hate v., n. /heit/ ghét; lòng căm ghét, thù hận
hatred n. /’heitrid/ lòng căm thì, sự căm ghét
have v., auxiliary v. /hæv, həv/ có
have to modalv. phải (bắt buộc, có bổn phận phải)
he pron. /hi:/ nó, anh ấy, ông ấy
head n.,v. /hed/ cái đầu (người, thú); chỉ huy, lãnh đại, dẫn đầu
headache n. /’hedeik/ chứng nhức đầu
heal v. /hi:l/ chữa khỏi, làm lành
health n. /hɛlθ/ sức khỏe, thể chất, sự lành mạnh
healthy adj. /’helθi/ khỏe mạnh, lành mạnh
hear v. /hiə/ nghe
hearing n. /ˈhɪərɪŋ/ sự nghe, thính giác
heart n. /hɑ:t/ tim, trái tim
heat n.,v. /hi:t/ hơi nóng, sức nóng
heating n. /’hi:tiη/ sự đốt nóng, sự làm nóng
heaven n. /ˈhɛvən/ thiên đường
heavy adj. /’hevi/ nặng, nặng nề
heavily adv. /´hevili/ nặng, nặng nề
heel n. /hi:l/ gót chân
height n. /hait/ chiều cao, độ cao; đỉnh, điểm cao
hell n. /hel/ địa ngục
hello exclamation,n. /hз’lou/ chào, xin chào; lời chào
help v.,n. /’help/ giúp đỡ; sự giúp đỡ
helpful adj. /´helpful/ có ích; giúp đỡ
hence adv. /hens/ sau đây, kể từ đây; do đó, vì thế
her pron.,det. /hз:/ nó, chị ấy, cô ấy, bà ấy
hers pron. /hə:z/ cái của nó, cái của cô ấy, cái của chị ấy, cái của bà ấy
here adv. /hiə/ đây, ở đây
hero n. /’hiərou/ người anh hùng
herself pron. /hə:´self/ chính nó, chính cô ta, chính chị ta, chính bà ta
hesitate v. /’heziteit/ ngập ngừng, do dự
hi exclamation /hai/ xin chào
hide v. /haid/ trốn, ẩn nấp; che giấu
high adj.,adv. /hai/ cao, ở mức độ cao
highly adv. /´haili/ tốt, cao; hết sức, ở mức độ cao
highlight v.,n. /ˈhaɪˌlaɪt/ làm nổi bật, nêu bật; chỗ nổi bật nhất, đẹp, sáng nhất
highway n. (especiallyNAmE) /´haiwei/ đường quốc lộ
hill n. /hil/ đồi
him pron. /him/ nó, hắn, ông ấy, anh ấy
himself pron. /him´self/ chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
hip n. /hip/ hông
hire v.,n. /haiə/ thuê, cho thuê (nhà…); sự thuê, sự cho thuê
his det.,pron. /hiz/ của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của hắn, cái của ông ấy, cái của anh ấy
historical adj. /his’tɔrikəl/ lịch sử, thuộc lịch sử
history n. /´histəri/ lịch sử, sử học
hit v.,n. /hit/ đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
hobby n. /’hɒbi/ sở thích riêng
hold v.,n. /hould/ cầm, nắm, giữ; sự cầm, sự nắm giữ
hole n. /’houl/ lỗ, lỗ trống; hang
holiday n. /’hɔlədi/ ngày lễ, ngày nghỉ
hollow adj. /’hɔlou/ rỗng, trống rỗng
holy adj. /ˈhoʊli/ linh thiêng; sùng đạo
home n.,adv.. /hoʊm/ nhà; ở tại nhà, nước mình
homework n. /´houm¸wə:k/ bài tập về nhà (học sinh), công việc làm ở nhà
honest adj. /’ɔnist/ lương thiện, trung thực, chân thật
honestly adv. /’ɔnistli/ lương thiện, trung thực, chân thật
honour (BrE) (NAmE honor) n. /’onз/ danh dự, thanh danh, lòng kính trọng
in honour/honor of để tỏ lòng tôn kính, trân trọng đối với
hook n. /huk/ cái móc; bản lề; lưỡi câu
hope v.,n. /houp/ hy vọng; nguồn hy vọng
horizontal adj. /,hɔri’zɔntl/ (thuộc) chân trời, ở chân trời; ngang, nằm ngang (trục hoành)
horn n. /hɔ:n/ sừng (trâu, bò…)
horror n. /´hɔrə/ điều kinh khủng, sự ghê rợn
horse n. /hɔrs/ ngựa
hospital n. /’hɔspitl/ bệnh viện, nhà thương
host n.,v. /houst/ chủ nhà, chủ tiệc; dẫn (c.trình), đăng cai tổ chức (hội nghị….)
hot adj. /hɒt/ nóng, nóng bức
hotel n. /hou´tel/ khách sạn
hour n. /’auз/ giờ
house n. /haus/ nhà, căn nhà, toàn nhà
housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở
household n.,adj. /´haushould/ hộ, gia đình; (thuộc) gia đình
how adv. /hau/ thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
however adv. /hau´evə/ tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào
huge adj. /hjuːdʒ/ to lớn, khổng lồ
human adj.,n. /’hju:mən/ (thuộc) con người, loài người
humorous adj. /´hju:mərəs/ hài hước, hóm hỉnh
humour (BrE) (NAmE humor) n. /´hju:mə/ sự hài hước, sự hóm hỉnh
hungry adj. /’hΔŋgri/ đó
hunt v. /hʌnt/ săn, đi săn
hunting n. /’hʌntiɳ/ sự đi săn
hurry v.,n. /ˈhɜri , ˈhʌri/ sự vội vàng, sự gấp rút
in a hurry vội vàng, hối hả, gấp rút
hurt v. /hɜrt/ làm bị thương, gây thiệt hại
husband n. /´hʌzbənd/ người chồng
ice n. /ais/ băng, nước đá
ice cream n. kem
idea n. /ai’diз/ ý tưởng, quan niệm
ideal adj.,n. /aɪˈdiəl, aɪˈdil/ (thuộc) quan niệm, tư tưởng; lý tưởng
ideally adv. /aɪˈdiəli/ lý tưởng, đúng như lý tưởng
identify v. /ai’dentifai/ nhận biết, nhận ra, nhận dạng
identity n. /aɪˈdɛntɪti/ cá tính, nét nhận dạng; tính đồng nhất, giống hệt
i.e. abbr. nghĩa là, tức là ( Id est)
if conj. /if/ nếu, nếu như
ignore v. /ig’no:(r)/ phớt lờ, tỏ ra không biết đến
ill adj. (especiallyBrE) /il/ ốm
illegal adj. /i´li:gl/ trái luật, bất hợp pháp
illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật, bất hợp pháp
illness n. /´ilnis/ sự đau yếu, ốm, bệnh tật
illustrate v. /´ilə¸streit/ minh họa, làm rõ ý
image n. /´imidʒ/ ảnh, hình ảnh
imaginary adj. /i´mædʒinəri/ tưởng tượng, ảo
imagination n. /i,mædʤi’neiʃn/ trí tưởng tượng, sự tưởng tượng
imagine v. /i’mæʤin/ tưởng tượng, hình dung; tưởng rằng, cho rằng
immediate adj. /i’mi:djət/ lập tức, tức thì
immediately adv. /i’mi:djətli/ ngay lập tức
immoral adj. /i´mɔrəl/ trái đạo đức, luân lý; xấu xa
impact n. /ˈɪmpækt/ sự và chạm, sự tác động, ảnh hưởng
impatient adj. /im’peiʃən/ thiếu kiên nhẫn, nóng vội
impatiently adv. /im’pei∫зns/ nóng lòng, sốt ruột
implication n. /¸impli´keiʃən/ sự lôi kéo, sự liên can, điều gợi ý
imply v. /im’plai/ ngụ ý, bao hàm
import n.,v. import sự nhập, sự nhập khẩu; nhập, nhập khẩu
importance n. /im’pɔ:təns/ sự quan trọng, tầm quan trọng
important adj. /im’pɔ:tənt/ quan trọng, hệ trọng
importantly adv. /im’pɔ:təntli/ quan trọng, trọng yếu
unimportant adj. /¸ʌnim´pɔ:tənt/ khônh quan trọng, không trọng đại
impose v. /im’pouz/ đánh (thuế…), bắt gánh vác; đánh tráo, lợi dụng
impossible adj. /im’pɔsəbl/ không thể làm được, không thể xảy ra
impress v. /im’pres/ ghi, khắc, in sâu vào; gây ấn tượng, làm cảm động
impressed adj. được ghi, khắc, in sâu vào
impression n. /ɪmˈprɛʃən/ ấn tượng, cảm giác; sự in, đóng dấu
impressive adj. /im’presiv/ gấy ấn tượng mạnh; hùng vĩ, oai vệ
improve v. /im’pru:v/ cải thiện, cái tiến, mở mang
improvement n. /im’pru:vmənt/ sự cái thiện, sự cải tiến, sự mở mang
in prep.,adv. /in/ ở, tại, trong; vào
inability n. /¸inə´biliti/ sự bất lực, bất tài
inch n. /intʃ/ insơ (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 2, 54 cm)
incident n. /´insidənt/ việc xảy ra, việc có liên quan
include v. /in’klu:d/ bao gồm, tính cả
including prep. /in´klu:diη/ bao gồm, kể cả
income n. /’inkəm/ lợi tức, thu nhập
increase v.,n. /in’kri:s/or/’inkri:s/ tăng, tăng thêm; sự tăng, sự tăng thêm
increasingly adv. /in´kri:siηli/ tăng thêm
indeed adv. /ɪnˈdid/ thật vậy, quả thật
independence n. /,indi’pendəns/ sự độc lập, nền độc lập
independent adj. /,indi’pendənt/ độc lập
independently adv. /,indi’pendзntli/ độc lập
index n. /’indeks/ chỉ số, sự biểu thị
indicate v. /´indikeit/ chỉ, cho biết; biểu thị, trình bày ngắn gọn
indication n. /,indi’kei∫n/ sự chỉ, sự biểu thị, sự biểu lộ
indirect adj. /¸indi´rekt/ gián tiếp
indirectly adv. /,indi’rektli/ gián tiếp
individual adj.,n. /indivídʤuəl/ riêng, riêng biệt; cá nhân
indoors adv. /¸in´dɔ:z/ ở trong nhà
indoor adj. /´in¸dɔ:/ trong nhà
industrial adj. /in´dʌstriəl/ (thuộc) công nghiệp, kỹ nghệ
industry n. /’indəstri/ công nghiệp, kỹ nghệ
inevitable adj. /in´evitəbl/ không thể tránh được, chắc chắn xảy ra; vẫn thường thấy, nghe
inevitably adv. /in’evitəbli/ chắc chắn
infect v. /in’fekt/ nhiễm, tiêm nhiễm, đầu độc, lan truyền
infected adj. bị nhiễm, bị đầu độc
infection n. /in’fekʃn/ sự nhiễm, sự đầu độc
infectious adj. /in´fekʃəs/ lây, nhiễm
influence n.,v. /ˈɪnfluəns/ sự ảnh hưởng, sự tác dụng; ảnh hưởng, tác động
inform v. /in’fo:m/ báo cho biết, cung cấp tin tức
informal adj. /in´fɔ:məl/ không chính thức, không nghi thức
information n. /,infə’meinʃn/ tin tức, tài liệu, kiến thức
ingredient n. /in’gri:diәnt/ phần hợp thành, thành phần
initial adj.,n. /i’ni∫зl/ ban đầu, lúc đầu; chữ đầu (của 1 tên gọi)
initially adv. /i´niʃəli/ vào lúc ban đầu, ban đầu
initiative n. /ɪˈnɪʃiətɪv , ɪˈnɪʃətɪv/ bước đầu, sự khởi đầu
injure v. /in’dӡә(r)/ làm tổn thương, làm hại, xúc phạm
injured adj. /´indʒə:d/ bị tổn thương, bị xúc phạm
injury n. /’indʤəri/ sự làm tổn thương, làm hại; điều hại, điều tổn hại
ink n. /iηk/ mực
inner adj. /’inə/ ở trong, nội bộ; thân cận
innocent adj. /’inəsnt/ vô tội, trong trắng, ngây thơ
(enquiry n. /in’kwaiәri/ sự điều tra, sự thẩm vấn)
insect n. /’insekt/ sâu bọ, côn trùng
insert v. /’insə:t/ chèn vào, lồng vào
inside prep.,adv.,n.,adj. /’in’said/ mặt trong, phía, phần trong; ở trong, nội bộ
insist (on) v. /in’sist/ cứ nhất định, cứ khăng khăng
install v. /in’stɔ:l/ đặt (hệ thống máy móc, thiết bị…)
instance n. /’instəns/ thí dị, ví dụ; trường hợp cá biệt
for instance ví dụ chẳng hạn
instead adv. /in’sted/ để thay thế
instead of thay cho
institute n. /ˈ´institju:t/ viện, học viện
institution n. /UK ,insti’tju:ʃn ; US ,insti’tu:ʃn/ sự thành lập, lập; cơ quan, trụ sở
instruction n. /ɪn’strʌkʃn/ sự dạy, tài liệu cung cấp
instrument n. /’instrumənt/ dụng cụ âm nhạc khí
insult v.,n. /’insʌlt/ lăng mạ, xỉ nhục; lời lăng mạ, sự xỉ nhục
insulting adj. /in´sʌltiη/ lăng mạ, xỉ nhục
insurance n. /in’ʃuərəns/ sự bảo hiểm
intelligence n. /in’telidʒəns/ sự hiểu biết, trí thông minh
intelligent adj. /in,teli’dЗen∫зl/ thông minh, sáng trí
intend v. /in’tend/ ý định, có ý định
intended adj. /in´tendid/ có ý định, có dụng ý
intention n. /in’tenʃn/ ý định, mục đích
interest n.,v. /ˈɪntərest/ or /ˈɪntrest/ sự thích thú, sự quan tâm, chú ý; làm quan tâm, làm chú ý
interesting adj. /’intristiŋ/ làm thích thú, làm quan tâm, làm chú ý
interested adj. có thích thú, có quan tâm, có chú ý
interior n.,adj. /in’teriə/ phần trong, phía trong; ở trong, ở phía trong
internal adj. /in’tə:nl/ ở trong, bên trong, nội địa
international adj. /intə’næʃən(ə)l/ quốc tế
internet n. /’intə,net/ liên mạng
interpret v. /in’tз:prit/ giải thích
interpretation n. /in,tə:pri’teiʃn/ sự giải thích
interrupt v. /ɪntǝ’rʌpt/ làm gián đoạn, ngắt lời
interruption n. /,intə’rʌp∫n/ sự gián đoạn, sự ngắt lời
interval n. /ˈɪntərvəl/ khoảng (k-t.gian), khoảng cách
interview n.,v. /’intəvju:/ cuộc phỏng vấn, sự gặp mặt; phỏng vấn, nói chuyện riêng
into prep. /’intu/ or /’intə/ vào, vào trong
introduce v. /’intrədju:s/ giới thiệu
introduction n. /¸intrə´dʌkʃən/ sự giới thiệu, lời giới thiệu
invent v. /in’vent/ phát minh, sáng chế
invention n. /ɪnˈvɛnʃən/ sự phát minh, sự sáng chế
invest v. /in’vest/ đầu tư
investigate v. /in’vestigeit/ điều tra, nghiên cứu
investigation n. /in¸vesti´geiʃən/ sự điều tra, nghiên cứu
investment n. /in’vestmənt/ sự đầu tư, vốn đầu tư
invitation n. /,invi’teiʃn/ lời mời, sự mời
invite v. /in’vait / mời
involve v. /ɪnˈvɒlv/ bao gồm, bao hàm; thu hút, dồn tâm trí
involved in để hết tâm trí vào
involvement n. /in’vɔlvmənt/ sự gồm, sự bao hàm; sự để, dồn hết tâm trí vào
iron n.,v. /aɪən / sắt; bọc sắt
irritate v. /´iri¸teit/ làm phát cáu, chọc tức
irritating adj. /´iriteitiη/ làm phát cáu, chọc tức
irritated adj. /’iriteitid/ tức giận, cáu tiết
-ish suffix
island n. /´ailənd/ hòn đảo
issue n.,v. /ɪʃuː; BrE also ɪsjuː/ sự phát ra, sự phát sinh; phát hành, đưa ra
it pron.,det. /it/ cái đó, điều đó, con vật đó
its det. /its/ của cái đó, của điều đó, của con vật đó; cái của điều đó, cái của con vật đó
item n. /’aitəm/ tin tức; khoản.., món…, tiết mục
itself pron. /it´self/ chính cái đó, chính điều đó, chính con vật đó
jacket n. /’dʤækit/ áo vét
jam n. /dʒæm/ mứt
January n. (abbr. Jan.) /’ʤænjuəri/ tháng giêng
jealous adj. /’ʤeləs/ ghen,, ghen tị
jeans n. /dЗeins/ quần bò, quần zin
jelly n. /´dʒeli/ thạch
jewellery (BrE) (NAmE jewelry) n. /’dʤu:əlri/ nữ trang, kim hoàn
job n. /dʒɔb/ việc, việc làm
join v. /ʤɔin/ gia nhập, tham gia; nối, chắp, ghép
joint adj.,n. /dʒɔɪnt/ chung (giữa 2 người hoặc hơn); chỗ nối, đầu nối
jointly adv. /ˈdʒɔɪntli/ cùng nhau, cùng chung
joke n.,v. /dʒouk/ trò cười, lời nói đùa; nói đùa, giễu cợt
journalist n. /´dʒə:nəlist/ nhà báo
journey n. /’dʤə:ni/ cuộc hành trình (đường bộ); quãng đường, chặng đường đi
joy n. /dʒɔɪ/ niềm vui, sự vui mừng
judge n.,v. /dʒʌdʒ/ xét xử, phân xử; quan tòa, thẩm phán
judgement (also judgment especiallyinNAmE) n. /’dʤʌdʤmənt/ sự xét xử
juice n. /ʤu:s/ nước ép (rau, củ, quả)
July n. (abbr. Jul.) /dʒu´lai/ tháng 7
jump v.,n. /dʒʌmp/ nhảy; sự nhảy, bước nhảy
June n. (abbr. Jun.) /dЗu:n/ tháng 6
junior adj.,n. /´dʒu:niə/ trẻ hơn, ít tuổi hơn; người ít tuổi hơn
just adv. /dʤʌst/ đúng, vừa đủ; vừa mới, chỉ
justice n. /’dʤʌstis/ sự công bằng
justify v. /´dʒʌsti¸fai/ bào chữa, biện hộ
justified adj. /’dʒʌstɪfaɪd/ hợp lý, được chứng minh là đúng
keen adj. /ki:n/ sắc, bén
keen on say mê, ưa thích
keep v. /ki:p/ giữ, giữ lại
key n.,adj. /ki:/ chìa khóa, khóa, thuộc (khóa)
keyboard n. /’ki:bɔ:d/ bàn phím
kick v.,n. /kick/ đá; cú đá
kid n. /kid/ con dê non
kill v. /kil/ giết, tiêu diệt
killing n. /´kiliη/ sự giết chóc, sự tàn sát
kilogram (BrE also kilogramme) (also kilo) n. (abbr. kg) /´kilou¸græm/ Kilôgam
kilometre (BrE) (NAmE kilometer) n. (abbr. k, km) /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
kind n.,adj. /kaind/ loại, giống; tử tế, có lòng tốt
kindly adv. /´kaindli/ tử tế, tốt bụng
unkind adj. /ʌn´kaind/ độc ác, tàn nhẫn
kindness n. /’kaindnis/ sự tử tế, lòng tốt
king n. /kiɳ/ vua, quốc vương
kiss v.,n. /kis/ hôn, cái hôn
kitchen n. /´kitʃin/ bếp
kilometre n. /´kilə¸mi:tə/ Kilômet
knee n. /ni:/ đầu gối
knife n. /naif/ con dao
knit v. /nit/ đan, thêu
knitted adj. /nitid/ được đan, được thêu
knitting n. /´nitiη/ việc đan; hàng dệt kim
knock v.,n. /nɔk/ đánh, đập; cú đánh
knot n. /nɔt/ cái nơ; điểm nút, điểm trung tâm
know v. /nou/ biết
unknown adj. /’ʌn’noun/ không biết
well known adj. /´wel´noun/ nổi tiếng, được nhiều người biết đến
knowledge n. /’nɒliʤ/ sự hiểu biết, tri thức
litre n. /´li:tə/ lít
label n.,v. /leibl/ nhãn, mác; dán nhãn, ghi mác
laboratory, lab n. /ˈlæbrəˌtɔri/ phòng thí nghiệm
labour (BrE) (NAmE labor) n. /’leibз/ lao động; công việc
lack n.,v. /læk/ sự thiếu; thiếu
lacking adj. /’lækiη/ ngu đần, ngây ngô
lady n. /ˈleɪdi/ người yêu, vợ, quý bà, tiểu thư
lake n. /leik/ hồ
lamp n. /læmp/ đèn
land n.,v. /lænd/ đất, đất canh tác, đất đai
landscape n. /’lændskeip/ phong cảnh
lane n. /lein/ đường nhỏ (làng, hẻm phố)
language n. /ˈlæŋgwɪdʒ/ ngôn ngữ
large adj. /la:dʒ/ rộng, lớn, to
largely adv. /´la:dʒli/ phong phú, ở mức độ lớn
last det.,adv.,n.,v. /lɑ:st/ lầm cuối, sau cùng; người cuối cùng; cuối cùng, rốt hết; kéo dài
late adj.,adv. /leit/ trễ, muộn
later adv.,adj. /leɪtə(r)/ chậm hơn
latest adj.,n. /leitist/ muộn nhất, chậm nhất, gần đây nhất
latter adj.,n. /´lætə/ sau cùng, gần đây, mới đây
laugh v.,n. /lɑ:f/ cười; tiếng cười
launch v.,n. /lɔ:ntʃ/ hạ thủy (tàu); khai trương; sự hạ thủy, buổi giới thiệu sản phầm
law n. /lo:/ luật
lawyer n. /ˈlɔyər , ˈlɔɪər/ luật sư
lay v. /lei/ xếp, đặt, bố trí
layer n. /’leiə/ lớp
lazy adj. /’leizi/ lười biếng
lead /li:d/ v.,n. lãnh đạo, dẫn dắt; sự lãnh đạo, sự hướng dẫn
leading adj. /´li:diη/ lãnh đạo, dẫn đầu
leader n. /´li:də/ người lãnh đạo, lãnh tụ
leaf n. /li:f/ lá cây, lá (vàng…)
league n. /li:g/ liên minh, liên hoàn
lean v. /li:n/ nghiêng, dựa, ỷ vào
learn v. / lə:n/ học, nghiên cứu
least det.,pron.,adv. /li:st/ tối thiểu; ít nhất
at least ít ra, ít nhất, chí ít
leather n. /’leðə/ da thuộc
leave v. /li:v/ bỏ đi, rời đi, để lại
leave out bỏ quên, bỏ sót
lecture n. /’lekt∫ә(r)/ bài diễn thuyết, bài thuyết trình, bài nói chuyện
left adj.,adv.,n. /left/ bên trái; về phía trái
leg n. /´leg/ chân (người, thú, bàn…)
legal adj. /ˈligəl/ hợp pháp
legally adv. /’li:gзlizm/ hợp pháp
lemon n. /´lemən/ quả chanh
lend v. /lend/ cho vay, cho mượn
length n. /leɳθ/ chiều dài, độ dài
less det.,pron.,adv. /les/ nhỏ bé, ít hơn; số lượng ít hơn
lesson n. /’lesn/ bài học
let v. /lεt/ cho phép, để cho
letter n. /’letə/ thư; chữ cái, mẫu tự
level n.,adj. /’levl/ trình độ, cấp, vị trí; bằng, ngang bằng
library n. /’laibrəri/ thư viện
licence (BrE) (NAmE license) n. /ˈlaɪsəns/ bằng, chứng chỉ, bằng cử nhân; sự cho phép
license v. /’laisзns/ cấp chứng chỉ, cấp bằng, cho phép
lid n. /lid/ nắp, vung (xoong, nồi..); mi mắt (eyelid)
lie v.,n. /lai/ nói dối; lời nói dối, sự dối trá
life n. /laif/ đời, sự sống
lift v.,n. /lift/ giơ lên, nhấc lên; sự nâng, sự nhấc lên
light n.,adj.,v. /lait/ ánh sáng; nhẹ, nhẹ nhàng; đốt, thắp sáng
lightly adv. /´laitli/ nhẹ nhàng
like prep.,v.,conj. /laik/ giống như; thích; như
unlike prep.,adj. /ʌn´laik/ khác, không giống
likely adj.,adv. /´laikli/ có thể đúng, có thể xảy ra, có khả năng; có thể, chắc vậy
unlikely adj. /ʌnˈlaɪkli/ không thể xảy ra, không chắc xảy ra
limit n.,v. /’limit/ giới hạn, ranh giới; giới hạn, hạn chế
limited adj. /ˈlɪmɪtɪd/ hạn chế, có giới hạn
line n. /lain/ dây, đường, tuyến
link n.,v. /lɪɳk/ mắt xích, mối liên lạc; liên kết, kết nối
lip n. /lip/ môi
liquid n.,adj. /’likwid/ chất lỏng; lỏng, êm ái, du dương, không vững
list n.,v. /list/ danh sách; ghi vào danh sách
listen (to) v. /’lisn/ nghe, lắng nghe
literature n. /ˈlɪtərətʃər/ văn chương, văn học
litre (BrE) (NAmE liter) n. (abbr. l) /´li:tə/ lít
little adj.,det.,pron.,adv. /’lit(ә)l/ nhỏ, bé, chút ít; không nhiều; một chút
a little det.,pron. nhỏ, một ít
live adj.,adv. /liv/ sống, hoạt động